Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE G.

I.

Uittreksel uit de wet van 2 Januari 1901, S. no. 1, houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven, zooals die wet is gewijzigd bij de wetten van 3 Febr. 1902, S. no. 14,13 Januari 1908, S. no. 24,13 Febr. 1909, S. no. 46, 12 Juni 1909, S. no. 146, 30 Juni 1909, S. no. 204, 30 Juni 1909, S. no. 205,1 Juli 1909, S. no. 249,15 Juli 1910, S.no. 228, en 11 Febr. 1911, S. no. 62 (1—5).

1. Dit uittreksel werd opgenomen in de Verzameling van 1909, onder no. 107.

Zie evenwel aant. 1 op art. 46, aant. 1 op art. 48, aant. 1 op art. 49 en aant. 1 op art. 76.

%. De tekst der wet van 2 Januari 1901, zooals die luidde na de wijziging bij de wet van 15 Juli 1910, S. no. 228, werd bekend gemaakt bij het Kon. besluit van 26 Juli 1910, S. no. 241.

Bij art. 6 der wet van 15 Juli 1910 werd ingevoegd, art, QObis, luidende als volgt:

„De premiën, welke door het Bestuur der Rijksverzekeringsbank, na daartoe door Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast (a), te zijn gemachtigd, oninbaar zijn verklaard, worden door den Staat aan de Bank voldaan.

„Het Bestuur der Bank blijft bevoegd de in het voorgaande üd bedoelde premiën in te vorderen. Het bedrag, dat wordt geïnd, wordt aan den Staat uitgekeerd en opgenomen onder de middelen tot dekking der Staatsuitgaven."

(a) KL de Minister van Waterstaat, ingevolge de wet van 24 Juni 1916, S. no. 296.

3. Een instructie tot uitvoering der Ongevallenwet 1901, voor zooveel de Administratie der directe belastingen aangaat (I. O.), is vastgesteld bij de res. van 21 Mei 1912, no. 125, V. v. V. no. 59, gewijzigd en aangevuld bij de resolutiën V. v. V. nos. 119, 208 en 559, en als onderdeel II in deze bijlage opgenomen.

4. Zie, nopens door de Inspecteurs te verstrekken inlichtingen, ten behoeve van de uitvoering der Ongevallenwet 1901, de res. V. v. V. no. 121.

Zie mede de res. V. v. V. no. 541 en V. v. V. no. 626.

5. Indien door of van wege het Bestuur der Rijksverzekeringsbank aan de Ontvangers der directe belastingen inlichtingen worden gevraagd, omtrent de verblijfplaats van werkgevers, waarvoor zij nog geen dwangbevelen in handen hebben, behoort aan dat verzoek, zooveel mogelijk, te worden voldaan. Res. V. v. V. no. 60.

Sluiten