Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266

Bijlage C, II (I. O.). — §§ 2-4.

5. De afgehandelde dwangbevelen blijven ten kantore berusten, tenzij uitdrukkelijk terugzending aan de Rijksverzekeringsbank is voorgeschreven (zie § 9, tweede lid) of indien de invordering achterwege bleef door het opmaken van een verklaring of proces-verbaal van onvermogen (a). Verg. Weekblad no. 2135. Zie mede aant. 8 op § 17.

Ze worden door de Ontvangers vernietigd na verloop van vijf jaren — het jaar waartoe ze betrekking hebben niet medegerekend. Zie § 25, lett. d, der res. V. v. V. no. 601.

(o) Verg. art. 90M» der Ongevallenwet 1901, in aant. 2 op het Opschrift van onderdeel I dezer bijlage.

6. Verg. § 10, met aant. 2.

7. De hier bedoelde zegelkosten moeten, indien zij op den premieschuldige worden verhaald, aan de Rijksverzekeringsbank worden overgemaakt. Zie § 17.

De door den deurwaarder voorgeschoten zegelkosten worden, voor zoover ze niet aan den nalatigen werkgever in rekening kunnen worden gebracht of niet op hem verhaalbaar blijken, bij declaratie aan de Bank in rekening gebracht. Zie § 15, met aant. 5.

8. In den begeleidenden staat wordt tevens melding gemaakt van het tijdvak waarover de premie verschuldigd is (verg. de §§ 8 en 9) en van het betrekkelijk kantoor of hulpkantoor der posterijen (verg. de §§ 5, 7 en 16).

9. Verg. het vijfde bd van § 19.

10. Vrijstelling van port is verleendbij art. 96 der Ongevallenwet 1901.

§ 3. Van denin de vorige paragraaf bedoelden staat wordt door het in die paragraaf genoemd Bestuur een afschrift gezonden aan den inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, tot wiens inspectie het kantoor behoort van den ontvanger, wien de dwangbevelen zijn toegezonden (1).

1. Verg. het vijfde lid van § 19.

§ 4. De ontvanger houdt van de ontvangst en den inhoud der in § 1 bedoelde dwangbevelen, zoomede van hetgeen te dien opzichte is verricht, aanteekening in een register Directe Belastingen no. 22. Dit materieel, bestaande uit titels en binnenvellen, wordt op aanvrage verstrekt (1).

Bij de kantoorverificatie gaat de inspecteur, met behulp van de staten, hem ingevolge de vorige paragraaf toegezonden, na, of dit register naar behooren wordt bijgehouden en of de ontvangen bedragen zijn verantwoord en afgerekend op de wijze als hierna omschreven.

1. Het register Directe bel. no. 22 behoeft niet jaarlijks te worden vernieuwd.

Het wordt aan de Ontvangers overgelaten het register tot zoodanige grootte aan te leggen, als zij, in verband met het gebruik daarvan, het meest practisch zullen oordeelen. Res. van 20 Sept. 1912, no. 18.

Het volgeschreven register Directe bel. no. 22 wordt ingezonden na verloop van vijf jaren — het jaar waartoe het laatstelijk betrekking heeft niet medegerekend. Res. V. v. V. no. 601, § 19.

Sluiten