Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

Bijlage C, II (I. O.). — §§ 17—19.

houdens in de spoedgevallen, bedoeld in § 9, slechts éénmaal per maand dwangbevelen terug te zenden en wel bij de maandelijksche afrekening. Verg. Weekblad no. 2020. Verg. aant. 5 op § 2.

9. Niet het batig saldo, maar het totaal-generaal der ontvangsten, vermeld in den .maandstaat, wordt in het register Compt. no. 6 afgetrokken.

10. Zie aant. 2 op § 16.

11. Bij den maandstaat worden overgelegd: declaratiën voor de uitschotten van den deurwaarder en quitantiën wegens de uitbetaalde getuigen- en bewaardersloonen.

. Opgemerkt-wordt, dat voor laatstgenoemde betalingen door den Ontvanger geen declaratie wordt opgemaakt, zooals, in zake directe belastingen, is voorgeschreven bij § 20 der I. V.

1%. Zie, voor de verrekening van uitschotten wegens dwangbevelen tegen schippers, de res. V. v. V. no. 427, in aant. 5 op § 15.

13. Vrijstelling van port is verleend bij art. 96 der Ongevallenwet 1901.

§ 18 (1). De kosten van vervolging, welke aan het Rijk vervallen (2), worden aan het einde van iedere maand in het register Comptabiliteit no. 6 afgetrokken, als buitengewone ontvangst verantwoord, en hiertoe geboekt in het register Comptabiliteit no. 8 (3—4).

1. Gewijzigd volgens de res. V. v. V. no. 119, sub IV.

%. De kosten van vervolging, welke aan het Rijk vervallen, zijn geboekt in de derde kolom naast den stok van het register Compt. no. 6. Zie § 16, met aant. 4.

3. Verg. art. 1 van het Kon. besluit V. v. V. no. 117, in aant. 7 op art. bObis der Ongevallenwet 1901 (onderdeel I dezer bijlage).

4. De in § 18 bedoelde vervolgingskosten worden in den staat Compt. no. 10 (zie de resolutiën V. 1845, no. 45, en V. 1852, no. 207) opgenomen in de kolom: „Vervolgingskosten in zake de Ongevallenwet."

§ 19. Met betrekking tot de beteekening en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen tot invordering van ongevallenpremie, verschuldigd door schippers, die geen bekende vaste woonplaats aan den wal hebben, geldt, met afwijking in zooverre van het vorenstaande, het volgende (1—5):

De dwangbevelen worden door den voorzitter van het Bestuur der Bijksverzekeringsbank toegezonden aan den ontvanger, onder wiens kantoor de schipper vermoedelijk verblijf houdt (6).

De ontvanger stelt het dwangbevel in handen van den deurwaarder, die alle pogingen in het werk stelt om den schipper op te sporen. (Sluismeesters, brugwachters en dergelijke personen, bekend met de verblijfplaats van vele schippers, kunnen daarbij goede diensten bewijzen).

Is de schipper niet te vinden of blijkt het dat hij vertrokken is, zonder dat men weet waarheen, dan wordt zijne verblijfplaats op de gewone wijze opgespoord (7—8).

Sluiten