Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 5—17.

297

instelling wordt vervolgd (bij gebreke van een bekend bureau, geschiedt het exploot aan den persoon of ter woonplaats van het Hoofd des bèstuurs, bijv. bij een Waterschap aan den president van het bestuur, niet aan den secretaris of bode); _ ...

3°. de gewone vergaderplaats des bestuurs, indien het een stichting is;

4°. het schip, indien de geïnsinueerde schipper is;

5°. het sterfhuis van den erflater, indien de gezamenlijke erfgenamen van iemand worden vervolgd, mits binnen een f aar na het overlijden; het is daarom raadzaam bij den naam van den erflater te laten volgen: overleden den ;

6°. het werkelijk verblijf, indien de geïnsinueerde geen bekende woonplaats in Nederland heeft. Fiscus no. 468.

Art. 6, enz.

Art. 14. Geenerlei exploot zal op eenen zondag mogen gedaan worden, ten ware uit krachte van de vergunning van den kantonrechter of voorzitter van het college. Indien de laatste dag van den termijn, binnen welken het exploot geschieden kan, op eenen zondag invalt, zal hetzelve des anderen daags kunnen gedaan worden (1).

1. Verg. aant. 32 op art. 23 der Wet op de Invordering.

Art. 15. Geenerlei exploot of tenuitvoerlegging van vonnissen zal kunnen geschieden vóór zeven uren des morgens, en na acht uren des avonds, ten ware de kantonrechter of voorzitter van het college, in zaken welke buitengewonen spoed vereischen, daartoe verlof mocht hebben verleend (1).

1. De wettelijke tijd in Nederland is de middelbare zonnetijd van Amsterdam. Wet V. 1908, no. 95, art. 1.

Waar in wetten, algemeene maatregelen van bestuur of Kon. besluiten, of in verordeningen van provinciale, gemeente- of waterschapsbesturen een bepaald uur wordt genoemd, wordt dit geacht volgens den in art.il genoemden tijd te zijn aangeduid. Alsvoren, art. 3.

Art. 16. Geen exploot mag door eenen deurwaarder worden gedaan voor zijne bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie onbepaaldehjk, en in de zijdlinie tot den graad van broeders- en zusters-kinderen ingesloten (1). In geval van beletsel uit dien hoofde, zal het exploot worden gedaan door eenen deurwaarder daartoe door den rechter aan te wijzen. De kantonrechter zal, in geval er geen ander deurwaarder in het kanton aanwezig is, eenen bepaalden persoon tot het doen-van het exploot aanwijzen (2).

1. De deurwaarder mag dus niet in de hier bedoelde familiebetrek. .king staan tot den Ontvanger.

De deurwaarder mag wel een exploot aan zich zelf beteekenen. Fiscus no. 468.

%. Verg. § 92 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 20 der Wet op de Invordering.

Art. IT. Indien een exploot door toedoen van den deurwaarder nietig verklaard wordt, zal hij in de kosten van het exploot en van de vernietigde procedure verwezen kunnen worden, onverminderd de schaden en interessen van de partij, naar de omstandigheden (1).

Sluiten