Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 96—432.

299

Art. 96. De kosten der akte van rechtspleging, die nietig of overbodig zijn, zullen ten laste komen van de procureurs of de deurwaarders, die zich zoodanige akten veroorloofd hebben, en zullen die rechtsbedienden bovendien, naar vereisch van zaken, deswege tot vergoeding van schaden en interessen aansprakelijk zijn, en zelfs in hunne bediening kunnen geschorst worden.

TWEEDE TITEL.

Bijzondere bepalingen betrekkelijk de wijze van procedeeren voor den kantonrechter, enz.

TWEEDE BOEK. Van de tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten.

EERSTE TITEL.

Algemeene regelen omtrent gerechtelijke tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten.

Art. 430. De grossen van de vonnissen in de Nederlanden gewezen, zullen kunnen worden ten uitvoer gelegd in het geheele Bijk.

Zij moeten aan het hoofd voeren de woorden: In naam des Konings (1-2)-

Zij zullen moeten worden beteekend aan den persoon zeiven, of te zijner woonplaats, of op de wijze bij art. 4 van dit Wetboek voorgeschreven (8).

1. Zoolang een Koningin de Kroon draagt, wordt bij gebruik van alle wettelijk vastgestelde formulieren, ambtstitels en officieele benamingen, waarin het woord „Koning" voorkomt, in plaats daarvan het woord „Koningin" gebezigd, met inachtneming van de daardoor noodzakelijk wordende taalkundige veranderingen. Wet V. 1891, no. 79, art. 1.

2. Verg. art. 149 der Grondwet.

3. Zonder voorafgaande beteekening, overeenkomstig het derde lid van art. 430, kan het vonnis niet worden ten uitvoer gelegd, ook niet door middel van derden-beslag. Verg. de res. van 28 Januari 1915, no. 27, in aant. 4 op § 2 der I. V. (bijl. B II). Zie mede art. 432 hierna.

Art. 431. Behalve in de gevallen, uitdrukkehjk bij de wet vermeld, kunnen geene vonnissen door vreemde rechters of rechtbanken gewezen binnen het koninkrijk worden ten uitvoer gelegd.

De gedingen kunnen opnieuw bij den Nederlandschen rechter worden behandeld en afgedaan.

In de hierboven gemelde uitgezonderde gevallen wordt het vonnis van vreemde rechters of rechtbanken niet in dit rijk ten uitvoer gelegd, dan na een op verzoekschrift verkregen verlof van executie in den vorm bij het voorgaande artikel gemeld, van de rechtbank van het arrondissement in hetwelk zoodanig vonnis moet worden ten uitvoer gelegd.

Bij het verzoeken en verleenen van dit verlof, wordt de zaak zelve niet aan een nieuw onderzoek onderworpen.

Art. 43». Geen vonnis waarvan de voorloopige tenuitvoerlegging niet is

Sluiten