Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302

Bijlage D (Borg. Rechtsv.). — Art. 439.

deren worden overgegaan in eèn andere gemeente dan die, waarin bij de beteekening van een dwangbevel met bevel tot betaling domicilie is gekozen, dan dient aan de verdere executie een nieuw bevel tot betaling, met nieuwe domiciliekeuze, vooraf te gaan (a). Res. van 12 Oct. 1914, no. 1.

Verg. de verdere bepalingen van die resolutie in aant. 7 op 5 1 der I. O. (bijl. C II).

Zie mede § 78 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering, alsmede aant. 185 op dat artikel.

(o) Een exploot, waarbij opnieuw bevel wordt gedaan, met nieuwe keuze van woonplaats, is opgenomen onder de modellen, achteraan in het werk.

6. Het kiezen van woonplaats is voorgeschreven, om den geëxecuteerde de plaats aan te duiden, waar hij op zijn beurt de beteekeningen kan laten doen en wel in, de gemeente zijner woonplaats, waardoor hij niet gehouden is die beteekeningen in de soms ver verwijderde woonplaats van zijn schuldeischer te laten doen, én wel voornamelijk ter besparing van kosten. Verg. De Invordering no. 5.

7. Het staat aan partijen, of aan eene van haar, vrij bij een akte, en tot een bepaalde zaak, een andere woonplaats dan haar werkelijke te kiezen.

Die keuze kan zijn algemeen, en strekt zich dan zelfs uit tot de executie; of worden beperkt in dier voege als de partijen, of eene van haar, zal goedvinden. In deze gevallen, kunnen de exploten, dagvaardingen en vervolgingen, bij de akte uitgedrukt of bedoeld, geschieden aan de gekozene woonplaats, en voor den rechter dier woonplaats (a). Art. 81 B. W.

Indien het tegendeel niet bij beding is overeengekomen, kan men de voor zich^gekozene woonplaats veranderen, mits de nieuwe woonplaats in dezelfde gemeente zij gelegen, en de verandering aan de wederpartij worde beteekend. Art. 82 B. W.

Verg. aant. 8 op art. 1 hiervoor.

(a) Me. G. J. de Martini teekent op art. 81 aan:

De keuze van woonplaats, ten huize van een ander, veronderstelt een lastgeving op dezen, om voor en ten behoeve van een derde, exploten en beteekeningen aan te nemen. Indien evenwel de persoon weigert den last aan te nemen, of hg komt te sterven, dan is wel de lastgeving vervallen, maar er ontstaat een nieuwe verplichting, om een aanwijzing van andere woonplaats te doen ter zelfde plaatse (stad of gemeente) alwaar de vroegere woonplaats gekozen was.

Bij het kiezen van woonplaats wordt niet zoozeer gelet op de persoon, die de exploten c. q. aanneemt, dan wel op de plaats, waar men dezelve beteekenen kan.

Wanneer ten kantore des Ontvangers geen woonplaats kan worden gekozen, doet men verstandig dit te doen: bjj den Sub-Ontvanger der accijnzen of wel ter Secretarie der gemeente, enz. De naam van den Sub-Ontvanger, enz. behoort niet te worden vermeld, om te voorkomen, dat men, bij verhuizing of overlijden van die persoon, in moeilijkheden geraakt. Fiscus no. 468.

8. Wanneer in het exploot van bevel woonplaats is gekozen ten huize van den veldwachter in de gemeente N., doch abusievelijk daarbij vermeld wordt, dat die woonplaats zou gelegen zijn in zekere tot die gemeente behoorende buurtschap, wat in werkelijkheid niet het geval is, levert deze abusieve toevoeging, die geheel onnoodig was, geen grond op om het beslag nietig te verklaren. Vonnis van de Arr. Rechtbank te Almelo van 13 Maart 1878, W. v. h. R. no. 4420.

9. De vraag is gedaan of de persoon, bij wien domicilie wordt gekozen, en aan wien aanbod van betaling wordt gedaan, bevoegd is de gelden aan te nemen en daarvoor quitantie af te geven.

Sluiten