Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Art. 440.

305

wien het herhaald bevel kan worden gedaan. Arrest van het\Prov.[Gerechtshof van Noord-Holland van 27 Juni 1872, W. v. h. R. no. 3501; zie Weekblad no. 2026.

Zie mede de volgende aanteekening en art. 444, met aant. 1.

' 1%. Volgens Mr. W. van Rossem, Bzn., is het in het 2e lid van art. 440 voorgeschreven herhaald bevel, een bevel om alsnog onmiddellijk aan het vonnis te voldoen. Dit bevel behoeftniet aan den schuldenaar in persoon te geschieden, wanneer deze niet ter plaatse aanwezig is of zich schuil houdt: anders zou deze altijd het beslag kunnen verijdelen. Het herhaald bevel moet alsdan geschieden aan den persoon dien de deurwaarder ter plaatse aantreft. Is er niemand, dan heeft de deurwaarder den weg te volgen, hem bij art. 444 voorgeschreven en zal hij relateeren, dat door hem op grond, dat niemand aanwezig was, vruchteloos bij herhaling bevel is gedaan. Zie Weekblad no. 2026. Zie aant. 1 op art. 444.

13. De inbeslagneming der goederen moet worden voorafgegaan door een herhaald bevel van den deurwaarder.

Wanneer het den deurwaarder daarbij blijkt, dat er termen bestaan tot het verleenen van uitstel, kan hij, namens den Ontvanger, in zoodanig uitstel bewilligen, doch ten hoogste voor den tijd van acht dagen. Instructie Invordering, § 59.

Moet van een voorgenomen executie worden afgezien, wegens het ontbreken van genoegzame roerende goederen, dan wordt door den deurwaarder een proces-verbaal van onvermogen opgemaakt. Alsvoren, § 62.

Kan herhaald bevel niet worden gedaan, omdat de belastingschuldige, zonder achterlating van roerende goederen, naar elders is vertrokken, dan maakt de deurwaarder een verklaring van onderzoek of nietbevinding op. Alsvoren, § 62, in verband met § 53.

Wanneer op het herhaald bevel de gevorderde belasting met de kosten terstond wordt betaald, wordt daarvan een akte opgemaakt, waarvan de kosten worden berekend volgens § 3 der I. V. Alsvoren, § 93, in verband met § 7 der I. V.

Verg. Fiscus no. 999 en aant. 92 op art. 14 der Wet op de Invordering.

Wanneer de belastingschuldige geen gevolg geeft aan het herhaald bevel tot betaling, en er geen termen zijn tot het verleenen van uitstel doch wel beslagbare goederen, gaat de deurwaarder over tot het leggen van beslag.

Dit geschiedt bij proces-verbaal, waarvoor de kosten worden berekend volgens § 9 der I. V.

14. Het proces-verbaal van beslag zal oogenblikkelijk op de plaats zelve worden opgemaakt. Het wordt op het oorspronkelijke en op het afschrift door den bewaarder geteekend. Art. 452; zie aant. 1 op dat artikel.

Het proces-verbaal bevat:

1°. de gewone formaliteiten van exploten (art. 440);

2°. herhaald bevel tot betaling (art. 440);

3°. namen, beroep en woonplaats der getuigen (art. 440);

4°. de omschrijving der goederen, welke in beslag genomen zijn, met opgave van getal, gewicht, maat, enz. (art. 443);

5°. dag en uur waarop de verkoop zal geschieden (art. 449; verg. het tweede lid van dat artikel);

Invordering.

20

Sluiten