Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334

Bijlage D (Borg. Rechter.) Art. 462.

8. In art. 462 wordt niet de voorwaarde gesteld, dat prolongatie alleen is toegelaten, indien de beslagene zelf als bewaarder is aangesteld.

Ook wanneer een derde als bewaarder dienst doet, kan het arrest worden geprolongeerd, zonder dat overgang van bewaarder noodig is. In de akte van prolongatie (model XI) vervalt dan echter de voorlaatste zinsnede: „Blijvende intusschen enz."

Na de registratie zal de akte van prolongatie aan den bewaarder moeten worden beteekend.

Indien de bewaarder bij de bewaring geen belang heeft en dus belooning geniet, is het in het voordeel van den gearresteerde, dat hij wordt vervangen door iemand, die op bewaarloon geen aanspraak kan maken. Mocht de gearresteerde om die reden zelf als bewaarder worden aangesteld, dan zal het aanbeveling verdienen eerst door den deurwaarder een proces-verbaal van overgang van bewaarder te doen opmaken, alvorens te prolongeeren, omdat dan de beteekening van de akte van prolongatie achterwege kan blijven. Weekblad no, 2179.

9. De akte van prolongatie behoort tot de akten van vervolging tot invordering van directe belastingen, en is mitsdien, ingevolge art. 23 der Wet op de Invordering, vrij van zegel en van het recht van registratie (a). Res. van 29 Sept. 1862, no. 39, Periodiek Woordenboek no. 4172.

(o) De akte is wel onderworpen aan de formaliteit der registratie. Ze behoeft echter niet te worden ingeschreven in het repertorium van den deurwaarder. Verg. aant. 10, noot o, op art. 22 der Wet op de Invordering.

10. De akte van prolongatie wordt gewoonlijk in duplo opgemaakt; zie model XI, in bijl. A.

Indien er opposanten zijn, die tot de prolongatie medewerken, dient het formulier te worden gewijzigd en wordt ook aan elk hunner een exemplaar uitgereikt. In dit geval zal men dus met het opmaken van twee exemplaren met kunnen volstaan.

Verg. De Invordering no. 20.

11. In de akte van prolongatie wordt geen termijn bepaald, binnen welken de belastingschuldige zal moeten betalen.

Dit heeft gewoonlijk mondeling plaats.

Het exploot, waarbij de akte van prolongatie wordt opgeheven, vermeldt tevens den naderen dag van verkoop en wordt beteekend aan den beslagene, aan den bewaarder (indien de beslagene nl. zelf geen bewaarder is) en aan de opposanten.

Verg. De Invordering no. 20.

12. Voor het opmaken der akte van prolongatie mogen den belastingschuldige geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor de beteekening der akte (verg. aant. 8 hiervoor) worden de kosten berekend volgens § 3 der I. V. Zie § 14 dier instructie.

13. Volgens De Invordering no. 21 zal de akte van prolongatie kunnen worden onderteekend door den Ontvanger, onder wiens kantoor de executie plaats heeft, ook wanneer dit geschiedt krachtens een dwangbevel, afkomstig van een ander kantoor.

Verg. aant. 3 op § 14 der I. O. (bijl. C II).

14. Volgens de Pinto kan verkorting of verlenging van den termijn, volgens het slot van dit artikel, bij verzoekschrift worden gevraagd aan den President der Rechtbank, die daarover in kort geding kan beslissen. Verg. aant. 2 op art. 438 hiervoor. Zie Caljé, De Deurwaarder, no. 440.

Sluiten