Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 462—463.

835

Voor de indiening van het verzoekschrift wordt de tussehenkomst van een procureur vereischt. Instructie Invordering, § 56.

Indien de Président gunstig beschikt, moet de beschikking worden beteekend aan den beslagene, c.q. aan den bewaarder en aan de opposanten.

' Wanneer het verzoekschrift door den Ontvanger is ingediend, zullen, naar het voorkomt, voor die beteekeningen geen kosten aan den belastingschuldige in rekening kunnen worden gebracht. Verg. het tweede lid van § 8 der I. V. Zie mede aant. 6 op die paragraaf, in bijl. BIL

Art. 463. De verkoop zal in bet openbaar gehouden worden op de plaats der inbeslagneming zelve, tenzij de partijen, en de opposanten onderling anders mochten overeenkomen, of de rechtbank, ten verzoeke van de eene of andere derzelve, en wanneer de omstandigheden zulks vorderen, eene andere meer geschikte plaats mocht bepalen (1—4).

1. Verplaatsing van de in beslag genomen goederen kan niet geschieden dan met goedvinden van den arrestant of van de Rechtbank, want de verkoop moet volgens art. 463 gehouden worden op de plaats van inbeslagneming. Indien men de goederen verplaatste zou men de straf beloopen van art. 198 van het Wetboek van Strafrecht.

Wanneer de gearresteerde moet verhuizen, kan de termijn van acht dagen, die ingevolge art. 462 moet verloopen tusschen de inbeslagneming en den verkoop, worden verkort. Bestaat daartegen bezwaar en heeft er verhuizing plaats gehad doordat partijen zijn overeengekomen of de Rechtbank bevolen heeft, dat de verkoop op een andere plaats zal geschieden, dan behoort de deurwaarder hiervan een akte op te maken. Heeft de verkoop dan plaats in een gemeente, buiten het district van den deurwaarder, dan kan deze den verkoop aldaar niet doen, maar moet zijn ambtgenoot, ter plaatse, optreden (a). Fiscus no. 68.

(a) Zie art. 20 der Wet op de Invordering, met aant. 19.

%. In geval van verhuizing kan volgens Weekblad no. 1645 de verkoop geschieden aan de nieuwe woning, omdat men over de oude woning niet meer de vrije beschikking heeft.

De wetgever heeft blijkbaar gewild, dat de goederen worden verkocht ter plaatse waar zij zich bevinden, doch heeft, omdat die plaats gewoonlijk is die der inbeslagneming, verkeerdelijk de laatste uitdrukking gebezigd.

Zoo noodig zal echter de toestemming van den beslagene en, bij weigering, die van de Rechtbank kunnen gevraagd worden.

3. In art. 463 wordt niet, zooals in art. 462, gesproken van den Rechter maar van de Rechtbank. Verg. aant. 14 op art. 462.

Voor de indiening van een verzoekschrift, als bedoeld in art. 463, wordt de tussehenkomst van een procureur vereischt. Instructie Invordering, § 56.

Voor de beteekening van een door de Rechtbank ingewilligd verzoekschrift van den Ontvanger, om den verkoop elders te doen plaats vinden, kunnen geen kosten worden berekend (a). I. V., § 8, laatste lid.

(o) De beteekening zal moeten geschieden aan den beslagene, aan den bewaarder (indien de beslagene nl. niet tevens bewaarder is) en aan de opposanten.

Kosten wegens vervoer van goederen naar de plaats van verkoop en andere daarmede in verband staande kosten, worden niet aan den be-

Sluiten