Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 471—474.

343

Verkocht kunnen alleen worden die inschulden, waarvan bij titels of bescheiden blijkt. Bestaan geen titels of bescheiden, dan kan er alleen worden geprocedeerd bg beslag onder derden.

Beslag onder derden is volgens dit artikel alleen toegelaten, als de inschulden opeischbaar zijn.

Verg. de aantt. 1 en 2 op art. 475.

. Art.f 412. Dit beslag wordt in allen gevalle mede beteekend aan den derden schuldenaar, met verbod van betaling aan den geëxecuteerde, op straffe'van onwaarde der gedane betaling (1).

1. Volgens de Pinto is de beteekening van het beslag aan den derden schuldenaar alleen noodig, ingeval de inschulden worden verkocht. Verg. art. 471.

• Wanneer er geprocedeerd wordt bij beslag onder derden, wordt de derde schuldenaar opgeroepen tot het doen van verklaring en komt een beteekening van het, onder den schuldenaar gelegd^ beslag niet te pas. Caljé, De Deurwaarder, no. 317.

Art. 413. In geval van verkoop, moeten de titels op de biljetten worden omschreven, met opgave van het bedrag der inschuld, van den naam der schuldenaars, van den aard van den titel, van de renten welke daarbij mochten zijn bepaald, en van al hetgeen verder kan dienstig zijn, om derzelver waarde te doen kennen (1).

1. Verg. de artt. 464 eh 465.

Art. 414. De deurwaarders zijn verantwoordelijk voor den koopschat, en moeten in hunne processen-verbaal de namen en woonplaatsen der koopers opte'ekenen (1—2).

Zij zijn insgelijks verplicht den koopschat ter griffie over te brengen, ten ware de partijen omtrent eene andere plaats van bewaring mochten zijn overeengekomen (3).

Zij mogen in de veilconditiën niet stellen, dat de koopers een zeker gedeelte boven den koopschat moeten betalen, hetzij onder den naam van kosten of anderszins.

Zij mogen geene som ontvangen boven den prijs waarvoor het goed verkocht is, op straffe van ter zake van knevelarij te worden vervolgd (4).

1. De deurwaarder levert het dwangbevel en de verdere vervolgingsstukken, zoodra hij deze kan missen, bij den Ontvanger in. Het procesverbaal van verkoop van roerende goederen blijft onder den deurwaarder berusten. Instructie Invordering, § 89.

De deurwaarders kunnen tot de teruggave der aan hen, ter zake van hun ambtsverrichtingen, toevertrouwde titels, en van de penningen, welke zij in hun hoedanigheid voor hun meesters hebben ontvangen, bij lijfsdwang worden gedwongen. Art. 585, no. 7, W. v. B. R.

Zie mede art. 589 W. v. B. R.

%. Bij § 100 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 23 der Wet op de Invordering, zijn voorschriften gegeven nopens de inrichting van het proces-verbaal van verkoop. Zie mede het laatste lid van die paragraaf.

Verg. aant. 4 op art. 443, en aant. 2 op art. 468.

3. Verg. § 69 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 14 der Wet op de Invordering. Zie mede de aantt. 156—159 op dat artikel.

4. Zie art. 366 van het Wetboek van Strafrecht.

Sluiten