Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 583—727.

371

nemen of verkoopen, maar zij kunnen de scheepsportie van hunnen schuldenaar in beslag nemen en verkoopen.

De mbeslagneming van eene scheepsportie geschiedt door een exploot, beteekend aan den schuldenaar en aan den boekhouder der reederij (1).

De verkooping van eene scheepsportie zal geschieden overeenkomstig de regelen in dezen titel voorgeschreven, met machtneming van het onderscheid tusschen het bedrag der scheepslasten; behoudens dat de biljetten op het vaartuig niet zullen worden aangeplakt (2).

1. De inbeslagneming geschiedt dus bij exploot en niet bij procesverbaal. Verg. art. 564.

De kosten worden berekend volgens § 3 der I. V. Verg. aant. 2 op die paragraaf, in bijl. B II.

Een model-exploot is te vinden in De Invordering no. 16.

%. Een artikel over executie van mede-eigendom komt voor in Weekblad nos. 2176—2179.

Art. 584. De bepalingen van art. 500 en 501, van het tweede lid van art. 522, en van art. 529, zijn ook op het beslag op en den verkoop van schepen toepasselijk.

VIJFDE TITEL. Van lijfsdwang en van deszélfs tenuitvoerleggi/ng, enz.

DERDE BOEK. Van rechtspleging van onderscheiden aard.

EEESTE TITEL. Van de uitspraken van scheidsmannen, enz.

VIEBDE TITEL. Van middelen tot bewaring van zijn recht (1). 1. Verg. de aantt. 114 en 115 op art. 14 der Wet op de Invordering. Eerste Afdeeling.

Van het beslag tot revindicatie van roerende goederen, enz..

Tweede Afdeeling.

Van de inbeslagneming of arrest in handen van den schuldenaar.

Art. 127. De president van de arrondissements-rechtbank kan aan iederen schuldeischer, die summierlijk van de deugdelijkheid zijner schuldvordering doet blijken, en aantoont dat er gegronde vrees bestaat voor

Sluiten