Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

878

Bijlage D (Burg. Rechtsv.). — Artt. 750—751.

art. 1638r B. W. gedurende het arbeidscontract is uitgesloten, beroept de werkgever zich tegenover den beslaglegger tevergeefs op een inpandgeving van het x/p van het loon tot delging van leenschuld.

De gedaagde is in de kosten veroordeeld, nu hij, door zijn beroep op een contract van inpandgeving, het recht der eischeresse feitelijk heeft betwist. Vonnis van de Arr. Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 17 April 1914, W. v. h. R. no. 9725, Weekblad no. 2224.

Art. T51. De gelden welke alzoo bhjken van den gearresteerde onder den derde te berusten of door dezen aan den gearresteerde verschuldigd te zijn, zullen door den derden-gearresteerde aan den arrestant worden uitbetaald, tot het bedrag van de aan hem bij het vonnis van deugdehjkverklaring toegewezene vordering, en desnoods op den derden-gearresteerde, uit krachte vanliet tegen hem gewezen vonnis, bij executie worden verhaald (1—3).

1. De derde-gearresteerde, die tot dusverre, ten overstaan van den arrestant, niets anders was dan een onzijdig persoon, wordt jegens dezen, nadat zijn verklaring is gedaan en goedgekeurd, persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de gelden of goederen, welke hij van den gearresteerde

, onder zich heeft, en deze kunnen langs den gewonen weg van executie op hem worden verhaald. De Pinto ; zie Fiscus no. 655.

2. Is het vonnis tot afgifte gewezen, dan kan de derde-gearresteerde daaraan vrijwillig voldoen door uit te betalen aan den arrestant (Ontvanger) het bedrag, door hem verschuldigd, of wel tot het beloop van de som, die de derde aan den geëxecuteerde schuldig is. De betaling vindt gewoonlijk plaats tusschen de betrokken procureurs, waarbij dan tevens, zoo noodig, het bepaalde bij art. 744 in toepassing wordt gebracht. De procureur van den arrestant doet rekening en verantwoording aan den Rijksadvocaat; deze laatste maakt een staat op en zorgt voor de verdeeling der gelden. Kunnen uit het ontvangen bedrag alle kosten en de belasting bestreden worden, dan maakt deze de belasting en de kosten, die aan het Rijk vervallen (als: waarschuwing, aanmaning, dwangbevel, beslag, beteekening van het beslag, dagvaarding), aan den betrokken Ontvanger over, die ze boekt en de belasting op het kohier afschrijft. Indien het ontvangen bedrag niet toereikend is, belasting en alle kosten te bestrijden, dan wordt door den Rijksadvocaat de verdeelingsstaat aan den Directeur gezonden, waarna deze laatste, na accoordbevmding, den Ontvanger machtiging verleent, de niet te bestrijden bedragen aan de belanghebbenden uit te betalen en op den staat van oninbare posten te brengen.

Worden de gelden niet vrijwillig door den derden-gearresteerde afgegeven, dan kan hij, tot voldoening der aan den arrestant toegewezen vordering, in zijn eigen goederen worden aangesproken en deze kunnen in executoriaal beslag genomen worden, krachtens het in art. 751 bedoelde vonnis, dat daarbij geldt als executoriale titel.

De kosten, schaden en interessen, waartoe de derde-gearresteerde mocht zijn veroordeeld (artt. 746, 747, 748 en 750), kunnen eveneens op zijn eigen goederen worden verhaald. Zie De Invordering no. 26.

Verg. aant. 1 op art. 752.

3. Verg. het laatste lid van § 93 der Instructie Invordering, opgenomen onder art. 21 der Wet op de Invordering.

Volgens Weekblad no. 1774 brengt de bepaling van art. 751 mede, dat door den werkgever, aan den Ontvanger, net door hem aan den werkman verschuldigde zal worden uitbetaald, ter plaatse waar het beslag gelegd is, dat is dus te zijnen huize.

Sluiten