Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXPLOOT VAN BESLAG ONDER DERDEN.

IN NAAM DER KONINGIN.

VHj van zegd. In den jare ., den , ten verzoeke van den Ontvanger

der directe belastingen te , ten deze woonplaats kiezende te (a) ;

wet^af 22dMei üit kracnte van een dwangbevel, uitgevaardigd door voornoemden Ontvan-

1845, S.no.22. Ser te > den , executoir verklaard door den Kantonrechter

te , den , luidende dat dwangbevel ten laste van ,

wonende te en zijnde genoemd dwangbevel aan voornoemden

beteekend bij akte van den deurwaarder der directe belastingen .... te den , met bevel, IN NAAM DER KONINGIN, tot betaling binnen twee dagen, van de som van ƒ , voor verschuldigde belasting over

het belastingjaar...., zijnde dat exploot behoorlijk geregistreerd, aan welk bevel niet is voldaan; mitsgaders ter verzekering en om betaling te verkrijgen

der som van f , zijnde het geheele bedrag der door hem verschuldigde

belasting, benevens van f wegens tot nu toe verschuldigde vervolgingskosten, en bovendien van de kosten van dit exploot en van de verdere kosten uit deze executie voortvloeiende;

Heb ik , deurwaarder der directe belastingen te >. ,

wonende aldaar, wijk , no , houder van voormeld dwangbevel en voorzien

van mijn aanstelling, waarop mijn beëediging is vermeld;

Onder handen en beheer van A, van beroep , wonende

*e , wijk , no , te zijher woonplaats exploot doende aan en

sprekende met hem in persoon,

Executoriaal beslag gelegd op alle zoodanige gelden en goederen als hij verschuldigd mocht zijn of worden

aan, of onder zijn berusting mocht hebben van voornoemden , voor

zoover, volgens de wet, het beslag op die gelden en goederen is toegelaten, met bevel om het beslagene onder zich te houden, op straffe van onwaarde van elke betaling of afgifte, die ten nadeele van mijn requirant zoude mogen worden gedaan;

En heb ik, deurwaarder, aan den derden-beslagene, exploot doende en sprekende als voren, gelaten afschrift van voormeld dwangbevel, waarop aan de • achterzijde een afschrift van de geregistreerde'akte van beteekening is ver¬

meld, benevens afschrift van dit mijn exploot, waarvan de kosten bedragen ƒ1,40.

De deurwaarder voornoemd,

Exploot (b) f 0,50

Schrijfloon (c) „ 0,60

Afschrift dwangbevel (met akte van beteekening) (d) „ 0,30 Totaal ƒ 1,40

(o) In de gemeente waar de derde woont. Art. 475 IV. v. B. B. (6) Zie§3derI.V.

(e) Het exploot bevat tusschen 600 en 900 lettergrepen. Het afschrift dus eveneens. Verg. aant. 3 op § 3 der L V., in bijl. BII.

(d) Berekend naar hoogstens 900 lettergrepen voor afschrift dwangbevel en afschrift akte van beteekening te zamen. Verg. aant. 1 op § 4 der I. V., in bjjl. BII.

444

Sluiten