Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

451

Beslag op schepen. Bijl. D, artt. 563, e. v.

machtiging tot het leggen van beslag op schepen boven 10 last. § 54; Bijl. C II, § 14.

opdracht tot het leggen van beslag. § 54.

aanteekening nopens verleende machtigingen, enz. § 57.

binnen welken tijd aan de machtiging, of de opdracht uitvoering moet zijn gegeven. § 58. het leggen van het beslag. Bijl. D, art. 564.

beslag op schepen, die zich buiten den kring van het kantoor bevinden. § 79. beslag op een schip dat zeilree is. Bijl. D, art. 582. opheffing van het beslag. Bijl. D, art. 566, aant. 4. beslag op een scheepsportie. Bijl. D, art. 583. Betalingen wegens belasting. Art. 3.

gedeeltelijke betaling van verschuldigde sommen. § 11. boeking in de journalen. § 11; Art. 3, aantt. 10—17. boeking in Compt. nos. 6 en 8. Art. 3, aantt. 18—21. afschrijving op de aanslagbiljetten. § 11; Art. 3, aantt. 22—26. afschrijving in de kohieren.§ 11; Art. 3, aantt. 31—37. per giro. Art. 3, aant. 7.

per postwissel en aangeteekenden brief. Art. 3, aant. 8.

door Gemeenteontvangers, Art. 3, aant. 26.

toerekening en afschrijving. Art. 4, met aantt. 4—7.

door den curator in geval van faillissement. Art. 7, aant. 50.

na beslag, vóór de beteekening van het proces-verbaal van beslag. § 61.

met opheffing van beslag. § 68.

wegens dwangbevelen van andere kantoren. § 80.

aan den deurwaarder ter gelegenheid eener inbeslagneming. Art. 21; § 93. alsvoren na het leggen van loon-beslag. § 93. Betalingen wegens ongevallenprcmie, na de beteekening van het dwangbevel. Bijl C I art öO&ts; Bijl. C II, §§ 8 en 10.

vóór de beteekening van het dwarigbcvBl. Bijl. C II» §§ 7( 8 ©n 9.

kennisgeving aan den Ontvanger van ten postkantore gedane betalingen. Bijl. C. II, § 7. kennisgeving aan het postkantoor van ten ontvangkantore gedane betalingen. Bijl. CII, § 16. boeking der betalingen. Bijl. C II, § 16. Betalingen wegens vervolgingskosten. Art. 19; § 86.

Beteekening, met bevel tot betaling. Art. 14; Bijl. C II, § 1, aant. 4; Bijl. D, artt. 439 en 502. an de persoon of woonplaats van den gedaagde. Bijl. ï), art. 1. aan minderjarigen. Bijl. B*, art. 1, aant. 4. aan gehuwde vrouwen. Bijl. D, art. 1, aant. 4. aan onder curateele gestelden. Bijl. D, art. 1, aant. 5.

indien de persoon, met wien de deurwaarder spreekt, weigert het exploot aan te nemen. Bijl. D, art. 1, aant. 9.

indien de deurwaarder aan de woonplaats niemand aanwezig vindt. Bijl. D, art. 2- BiiL

b n, § e.

indien de gedaagde tijdelijk buiten zijn woonplaats vertoeft. Bijl. D, art. 1, aant. 7. aan huisgenooten. Bijl. D, aant. 1 op art. 1; id., art. 2, met aantt. 1—5. aan de woonplaats, indien de gedaagde verhuisd is. Bijl. D, art. 2, aant. 6. aan schippers. Bijl. D, art. 2, aantt. 7—8; id., art. 4, aant. 18.

van één exploot aan meerdere personen. Bijl. D, art. 3, met aant. 1; Bijl. BII, aant. 2 op § 3. van exploten ten aanzien van den Koning, leden van het Koninklijk huis en den Staat. Bijl. D, art. 4, no. 1.

aan openbare instellingen, stichtingen en zedelijke lichamen. Bijl. D, art. 4, no. 2. aan gemeenten. Bijl. D, art. 4, no. 3. aan vennootschappen. Bijl. D, art. 4, no. 4.

ten aanzien van den boedel eens gefailleerden. Bijl. D, art. 4, no. 5. ten aanzien van overledenen, aan de gezamenlijke erfgenamen. Bijl. D, art. 4, no. 6. ten aanzien van hen, die geen bekende woonplaats in het Koninkrijk hebben. Bijl. D, art. 4, no. 7; Bijl. B II, § 6.

ten aanzien van hen die in de koloniën of buitenslands wonen.BijLD, art . 4, no. 8; Bij 1. BII, § 6.

ten aanzien van iemand die met de noorderzon vertrokken is. Bijl. D, art. 4, aant. 16.

indien de deurwaarder niet weet met wien hij spreekt. Bijl. D, art. 5, aant. 11. Bevelschriften wegens kosten van herschatting, enz. in zake grondbelasting. Art. 1, aantt. 5 en 38.

wegens verkeerde tenaamstellingen in de kohieren der grondbelasting. Art. 5; §§ 18—19.

behandeling van die bevelschriften. Art. 5, aant. 25.

behandeling van bevelschriften wegens ontheffing. Art. 3, aant. II.

wegens oninbare posten en onverhaalbare kosten van vervolging. Bijl. A, §§ 121—122. Bevel tot betaling. Bijl. D, artt. 439, 502 en 563.

Sluiten