Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

453

archief van den deurwaarder. § 88.

verplichtingen van den deurwaarder ten aanzien van den bewaarder. § 91.

vervanging van den deurwaarder. § 92.

bevoegdheid om betaling aan te nemen. Art. 21; § 93.

aansprakelijkheid van den deurwaarder. § 50; Art. 20, aantt. 12—13; Bijl. A, § 120; Bijl. D, artt. 17 en 96.

de betrekking van deurwaarder der directe belastingen 's vereenigbaar met die bij het

Kantongerecht of de Arr. Rechtbank. Art. 20. Dienst der kohieren. Art. 1, aant. 28.

aanzuivering van den dienst. Bijl. A, § 107, lett. 6, en § 117. Duplicaat aanslagbiljetten. Art. 3.

invulling. § 4.

kosten. Art. 3, met aantt. 4 en 49; §§ 13—14. Dwangbevel tot invordering van belasting. Art. 14.

of het dwangbevel titel tot invordering kan zijn na faillissement, voor het onbetaald gebleven gedeelte van de belastingschuld. Art. 14, aant. 8. algemeene en bijzondere. § 46; Art. 14, aant. 54.

het opmaken van een bijzonder dwangbevel nadat te voren een algemeen dwangbevel was uitgevaardigd. § 52. bij eigendomsovergang. § 20.

indien een aanslag in de grondbelasting bij.bevelschrift is vastgesteld. § 46. in de dwangbevelen den naam van den ontvanger niet te vermelden. § 46; Art. 14, aant. 62. vermelding van den naam van den Kantonrechter. Art. 14, aant. 179. datum van waarschuwing en aanmaning in het dwangbevel te vermelden. § 46. de dwangbevelen worden per burgerbjke gemeente opgemaakt. § 47. vermelding van kadastrale gemeenten in dwangbevelen; § 47. berekening der verschenen termijnen. Art. 14, aant. 64. gelijktijdige vervolging voor verschillende belastingen. Art. 14, aant. 65. uitvaardiging tegen minderjarigen. Art. 14, aant. 47. uitvaardiging tegen onder curateele gestelden. Art. 14, aant. 48. uitvaardiging tegen erfgenamen. Art. 14, aant. 49. . uitvaardiging tegen een gehuwde vrouw. Art. 14, aant. 50. uitvaardiging tegen vennootschappen. Art. 14, aantt. 51—52.

uitvaardiging tegen personen die van Rijkswege inkomsten genieten. Art. 13, aant. 39.

uitvaardiging door klerken. § 82.

boeking der uitgevaardigde dwangbevelen. § 47.

aanteekening in de kohieren der uitgevaardigde dwangbevelen. § 47. opzending ter executoir-verklaring. § 47.

redenen waarom de executoir-verklaring kan worden geweigerd. Art. 14, aantt. 39—42.

beteekening met bevel tot betaling (zie ook: Beteekening). § 48; Art. 14, aant. 45.

wanneer de beteekening achterwege blijft. § 49.

kosten voor de beteekening. Bijl. B II, §§ 2 en 6.

kostelooze beteekening. § 52.

verhuizing na de beteekening. § 78.

tenuitvoerlegging. § 55; Art. 14, aant. 46.

tenuitvoerlegging onder een ander kantoor dan dat van aanslag. §§ 74, e. v. bekrachtiging door den Kantonrechter van de overdracht van het dwangbevel, aan een anderen Ontvanger, is niet noodig. § 77. Dwangbevel tot Invordering van ongevallenpremie. Bijl. C I, art. 50.

na faillissement is het dwangbevel, voor het onbetaald gebleven gedeelte van de vordering der Bank, geen titel tot invordering. Bijl. C I, art. 50bis, aant. 4. toezending aan den Ontvanger. Bijl. C II, § 2. boeking der dwangbevelen. BijL G II, § 4. terhandstelling aan den deurwaarder. Bijl. C II, § 5.

de deurwaarder der directe belastingen is belast met de beteekening en tenuitvoerlegging. Bijl. C I, art. 506»'«; Bijl. C II, § 1.

voorschriften nopens de beteekening en tenuitvoerlegging. Bijl. C I, art. 50; BijL C II, § 1, met aantt. 5 en 7; id., § 5, met aant. 2.

in welke gevallen het dwangbevel niet wordt beteekend. Bijl. C II, §§ 7 en 9. terugzending aan de Bank. Bijl. C II, § 2, aant. 5, § 9, § 17, met aant. 8. afgehandelde dwangbevelen. BijL C II, § 2, aant. 5. behandeling van dwangbevelen tegen schippers. Bijl. C II, § 19. kosten voor de beteekening van het dwangbevel. BijL C I, art. 506w; Bijl. C II, § 13. Eigendomsovergang; aansprakelijkheid voor grondbelasting bij eigendomsovergang. Art. 5. invordering van grondbelasting na eigendomsovergang. §§ 20—21.

Sluiten