Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

456

alsvoren van bezwaarschriften en andere stukken van dien aard, en van verleende verminderingen en ontheffingen. Art. 2, aant. 41. alsvoren van vervolgingsstukken. §§ 35 en 47. Kommiezen, als getuige. Bijl. BII, § 21.

als bewaarder. Bijl. D, art. 450, aant. 17.

als afslager, aanbrenger en bieder. BijL D, art. 469, aant. 3, noot 6. Koopschat. § 69; Bijl. D, art. 474.

kosten voor het in gerechtelijke bewaring brengen van den koopschat. Bijl. B II, § 10. Kosten van aanslag. Art. 24, met aant. 4.

Kosten van herschatting en hermeting in zake grondbelasting. Art. 1, aantt. 5 en 38. aanslagbiljet. Art. 2, aant. 11. waarschuwing en aanmaning. § 39. dwangbevel. § 46.

Kosten van schatting, telling of herziening. Art. 4, met aant. 2, art. 24. Kosten van vervolging; tarieven. Artt. 13,17 en 18; Bijl. B. in zake ongevallenpremie. Bijl. C I, art. öObia.

toerekening en afschrijving. Art. 4; § 15; Bijl. CI, art. 50ter; BijL CII, § 13, met aant. 4. parate executie voor de kosten van vervolging. Art. 24; Bijl. C I, art. 50bis. voorrang voor de kosten van vervolging. Art. 24.

boeking en verantwoording der kosten van vervolging in zake belastingen. Bijl. B II, § 18. alsvoren in zake ongevallenpremie. Bijl C I, art. SObis, aant. 7; Bijl. C II, §§ 16 en 18. quitantie wegens koeten van vervolging. Art. 19, met aant. 8; § 86. alsvoren in zake ongevallenpremie. Bijl. C II, $ 16.

het buiten invordering laten en kwijtschelden van kosten. Bijl. B II, § 18, aant. 11. kosten van vervolging die aan het Rijk in rekening kunnen worden gebracht. Bijl. B II, sub II; Bijl. C II, § 15, aant. 10. verevening van deze kosten. BijL A, § 107, lett. e.

bezwaren tegen de kosten van vervolging. Art. 19; § 87; BijL C I, art. SObis, aant. 9. Kosten van uitwinning van onroerende goederen. § 70. Kwijtschelding van belasting. BijL A, § 107, aant. 4.

van kosten van vervolging. Bijl. BII, § 18, aant. 11. Last. Art. 14, aant. 57. Legaal verband. Art. 5, aant. 14. Loon-beslag. Zie Beslag onder derden.

Ljjst van naar andere kantoren te verzenden aanslagbiljetten, f 9. terugzending van het ontvangbewijs dier hjst. § 10.

inzage der lijsten, waarmede aanslagbiljetten der grondbelasting van elders zijn ontvangen, door Gemeentebesturen. Art. 1, aant. 34.

van voorloopig erkende schuldvorderingen. BijL F, art. 112, e.v.

van erkende schuldeischers. Bijl. F, art. 121. Maandstaat in zake ongevallenpremie. Bijl. CII, § 17. Machtiging tot het leggen van beslag. § 54; Bijl. C II, § 14. Mede-eigendom; aansprakelijkheid bij mede-eigendom. Art. 6.

tenaamstelling van den aanslag bij het bestaan van mede-eigenaren. Art. 6, aant. 1.

verhaal bij mede-eigendom. Art. 6, aant. 2. Metterwoon verlaten van het Rijk door een belastingschuldige. Art. 9. Meubelen. Art. 16, aant. 23.

wegvoering der meubelen. Art. 9. Minderjarigen; aansprakelijkheid voor de belasting, verschuldigd door een minderjarige. Art. 6,

aant. 7.

verhaal van belasting, verschuldigd door een minderjarige. Art. 14, aant. 25.

vervolging van een minderjarige met waarschuwing en aanmaning. Art. 13, aant. 28.

alsvoren met dwangbevel. Art. 14, aant. 47; Bijl. D, art. 1, aant. 4. Modellen, behoorende bij de Instructie Invordering. Blzz. 211, e. v.

opraiming van gebruikte modellen. Bijl. A, § 122, aant. 4. Nadere staten van oninbare posten. Bijl. A, § 124. Nietigheid van verzet. Art. 15.

van betaling. Art. 21.

van exploten. Bijl. D, artt. 90, e.v. Nota van aanhangige posten. BijL A, § 116. Notarissen. Art. 7. Octrooi. Art. 14, aant. 14.

beslag op een octrooi. Bijl. D, art. 453, aant. 9. •

verkoop van een in beslag genomen octrooi. Bijl. D, art. 462, aant. 5. Ondernemers van openbare verkoopingen. Art. 7.

Sluiten