Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

460

op inning en verantwoording van vervolgingskosten. BijL B II, § 18, met aantt. 10—11.

op invordering en verantwoording van ongevallenpremie. Bijl. C II, § 4. Transport van in beslag genomen goederen. Bijl. D, art. 463; id., art. 468, 'aant. 2.

kosten van transport. Bijl. B II, §§ 16—17. Uitdeelingslijst. BijL F, art. 180.

inzage van de uitdeelingslijst. Bijl. F, art. 183; id., art. 180, aant. 2.

verzet tegen de nitdeeUngslijst. Bijl. F, art. 184. Uitgaanskas. § 55; Art: 14, aant. 107.

Uitschotten van den deurwaarder. §§ 15 en 69; Bijl. BII, §§ 16, 17 en 19; Bijl. CII, § 15.

boeking en uitkeering van aan den deurwaarder toekomende uitschotten Bril B II S 18-

Bijl. c n, § ie. J ■ ' s '

terugbetaling van uitschotten in zake ongevallenpremie. Bijl. C II, § 15, aant. 5.

van den Ontvanger. BijL B n, § 27. Uitstel van betaling, door den Ontvanger te verleenen. § 30; Art. 3, aant. 36.

door den deurwaarder te verleenen. § 59.

bij akte van prolongatie. § 59; Bijl. D, art. 462. Veilconditiën. § 71; BijL D, artt. 474 en 516.

Verandering van het bedrag, waarvoor een dwangbevel is uitgevaardigd. 8 51 • Art 14 aantt

84—85, art. 15, aant. 25. Verdeeling van de opbrengst van den verkoop van roerende goederen. § 69; Art. 14 aantt 156

169; BijL D, artt. 480, e.v.

alsvoren van schepen. Bijl. D, art. 581.

Verduistering van in beslag genomen goederen. Bijl. D, art. 460, aantt. 20 21.

Verhaal van belasting bij mede-eigendom. Art, 6, aant. 2.

bij huwelijksgemeenschap. Art. 14, aant. 23.

wanneer man en vrouw niet in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Art. 14, aant. 24. verschuldigd door een minderjarige. Art. 14, aant. 25. verschuldigd door een meerderjarig kind. Art. 14, aant. 26. wanneer de belastingschuldige overleden is. Art. 14, aant. 28. verschuldigd door een vennootschap. Art. 14, aantt. 29 en 31.

verschuldigd door de leden eener vennootschap onder een firma. Art. 14, aant. 30.

in geval vantfaillissement van den belastingschuldige. Art. 14, aantt. 32—33. Verificatie van schuldvorderingen. Art. 7.

van belastingschuld bij faillissement. § 25; Bijl. E, artt. 108, e.v. Verjaring van het recht tot invordering. Art. 11; § 31.

van het recht van voorrang. Art. 12. Verklaring van niet-bevinding. §§ 53, 62 en 81. Verklaring van onvermogen. §§ 49, 54 en 81.

Verkoop en toewijzing van in beslag genomen onroerende goederen. «8 72—73; Bül. D. artt. 495. 522—537o.

voorwaarden van verkoop. § 71; BijL D, art. 516. Verkoop van in beslag genomen roerende goederen. Bijl. D, artt. 469 en 470.

dag van verkoop van in beslag genomen roerende goederen. §§ 83 en 84; Bijl. D, artt. 449 en 462.

plaats van verkoop van in beslag genomen roerende goederen. Bijl. D, art. 463; Bijl. B II, §§ 8 en 17.

van in beslag genomen gouden en zilveren voorwerpen. BijL D, art. 468. van in beslag genomen inschulden. Bijl. D, artt. 471 en 473.

de schuldenaar kan de orde regelen waarin de verkoop der in beslag genomen goederen zal plaats hebben. Bijl. D, art. 470.

hoe lang de verkoop moet worden voortgezet. Bijl. D, art. 470. Verkoop van schepen, boven tien last. Bijl. D, art. 572.

van tien last of minder. Bijl. D, art. 573. Vermindering. Zie Ontheffing.

Vermogensbelasting; de Wet op de Invordering is niet van toepassing op de invordering van • vermogensbelasting. Considerans, aant. 7. ■ betalingstermijnen in zake vermogensbelasting. Art. 8, aant. 4.

in zake vermogensbelasting kan betaling niet worden gevorderd, zoolang de aanslag niet

definitief vaststaat. Art. 10, aant. 2.

verjaring van het recht tot invordering. Art. 11, aant. 3.

voor de vermogensbelasting heeft het Rijk geen recht van voorrang. Art. 12, aant. 5. waarschuwing en aanmaning in zake vermogensbelasting geschieden kosteloos. Art. 13, aant. 2, noot o.

dwangbevel in zake vermogensbelasting. Art. 14, aant. 4.

verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. Art. 15, aant. 3.

Sluiten