Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

VOORWOORD.

brengselen en gerechten, die ook wel buiten de grenzen ingang zouden vinden, wanneer slechts op hun bestaan de aandacht werd gevestigd en hun smakelijkheid in ruimeren kring proefondervindelijk werd bewezen.

Wie veel gereisd heeft, kent de eigenaardige verschillen die de nationale „keukens" ten opzichte van elkaar vertoonen, en — heeft ook wel eens terug verlangd naar dezen of genen vorm van opdienen, naar deze of gene combinatie van spijzen, die in het land zijner inwoning helaas tot nu toe onbekend bleef.

De Fransche keuken is misschien de eenige, die vrijwel voor het Europeesche publiek bekend terrein mag worden genoemd; wie echter vermoedt, welke wetenswaardigheden nog verborgen zijn achter de respectieve keukendeuren van andere Europeesche volken ? Om nu nog niet eens te spreken van die in andere werelddeelen.

En wie denkt aan verzamelen van het bruikbare materiaal, dat zich in dit geval weliswaar niet bevindt op artistiek of op wetenschappelijk gebied, maar dat toch óók kan meehelpen — op zijn eigen wijze — tot verruiming van onzen blik, tot waardeering van wat buiten onze grenzen waardeering verdient?

Het komt mij voor, dat de Uitgevers-Maatschappij „Elsevier" goed gezien heeft, toen zij deze vraag tot een punt van overweging maakte; het uitgangspunt voor het vormen eener verzameling van beproefde recepten uit den vreemde, zoowel door hun grondstoffen als door hun bereidingswijze geschikt om bij de Hollandsche keuken te worden ingelijfd.

Geen eenvoudige vertaling, aan buitenlandsche receptenboeken ontleend, zou deze verzameling moeten geven;

Sluiten