Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIV

INLEIDING

schokkende gebeurtenissen der oorlogsjaren zijn veroorzaakt, en trachten hun weetgierigheid en hun belangstelling te dier zake te bevredigen. Wij hopen en vertrouwen hen door dit werk daartoe in de gelegenheid te kunnen stellen.

Wie meenen mocht, dat breedvoerig zal worden gesproken over de oorzaken van het onstaan van den rampzaligen wereldoorlog, over de personen, die de schuld daarvan op hun geweten hebben, zal zich in die verwachting teleurgesteld zien. Voorshands is het onmogelijk daarover het volle licht te verspreiden. Dat zulks eenmaal zal geschieden is zeer te hopen, maar het is te betwijfelen of het ooit zal kunnen* Het zou het werk moeten zijn van een aantal hoogstaande personen, bevoegd om alle archieven — ook geheime — te openen en er nasporingen in te doen; die anderen, ook officieele ambtenaren en beambten zouden kunnen hooren; en die ten slotte alles zouden openbaren, wat op het oogenblik nog bijna overal zorgvuldig en geheimzinnig verborgen gehouden wordt.

En dan nog... er werd immers ook veel verhandeld en afgedaan in mondelinge gesprekken en onder de roos, tusschen hen, die in verschillende landen het roer van staat bestuurden en de personen met wie zij rechtstreeks arbeidden. Het is er nog altijd zeer ver van verwijderd, dat vriendschappelijk en welwillend overleg in staat zou zijn, in dit opzicht iets van beteekenis te kunnen bereiken.

Maar al wordt de aangeduide vraag niet principieel behandeld en beantwoord, niettemin zal niet worden verzuimd, waar de gelegenheid er voor bestaat, de aandacht te vestigen op enkele feiten, die er wellicht toe kunnen bijdragen de oogen van het pubhek langzamerhand te doen opengaan voor hetgeen kan worden beschouwd als een lichtstraal

Sluiten