Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

XXV

in de duisternis, waarin het ontstaan van de wereldrampen nog altijd gehuld is.

De vele belangrijke bronnen, die bij deze studie geraadpleegd zijn, zijn vermeld in de achterstaande opgave. Voorts zijn daarvoor nog een aantal andere geschriften, alsmede opstellen in tijdschriften en dagbladen doorgewerkt. Op den voorgrond stónd voor ons het streven, zooveel mogelijk veelzijdige opvattingen en onderling afwijkende zienswijzen te leeren kennen, ten einde een breeden grondslag te verkrijgen voor het inzicht en de overtuiging, waarop onze beschouwingen nopens de feiten berusten.

Wij betuigen hierbij onzen hartelijken dank aan onzen vriend, den kapitein van den generalen staf J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, die de goedheid had ons verschillende werken uit zijn welvoorziene bibliotheek geruimen tijd ten gebruike te geven, waardoor wij het veld onzer studiën nog aanmerkelijk verder konden uitbreiden, dan de eigen, toch niet zoo heel beperkte voorraad bronnen toeliet.

Dit werk is, zooals de titel aangeeft, niet uitsluitend bestemd voor militairen.

Waar de gansche maatschappij jaren achtereen verplicht was haar aandacht onverdeeld op den gruwelijken oorlog gevestigd te houden, er de noodlottige gevolgen van moest dragen en die ten deele nog dagelijks ondervindt, moge de verwachting niet te stout zijn, dat ook niet-nulitairen eenige belangstelling zullen gevoelen voor een studie, waarin na ernstig onderzoek wordt geboekstaafd, wat er eigenlijk gebeurd is en hoe het is toegegaan.

Dit boek geeft trouwens niet wat men gewoonlijk noemt: „une histoire bataille". Het behandelt óók, zij het in *t kort, de staatkundige verwikkelingen tijdens het uitbreken van den oorlog, als-

Sluiten