Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

STRIJDK RACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

vereeniging was over het gansche land verspreid en zette met alle mogelijke middelen — ook door stelselmatige voorberdding tot revolutionaire daden en ondernemingen — vooral jeugdige heethoofden aan tot ongeoorloofde handelingen. Ook buiten de landsgrenzen was zij ijverig werkzaam. De Servische regeering had sedert jaren het aansporen en ophitsen tot daden van gewdd van die vereeniging oogluikend toegelaten. Zij was daardoor moreel mede-verantwoordelijk voor den moord op den aartshertog en zijn vrouw. De aanslagen te Serajewo waren onmiskenbaar een gevolg van de door de Servische regeering gedulde propaganda tot aankweeking van haat en revolutie tegen het Oostenrijks ch-Hongaarsche bewind.

Dit nam de zaak dan ook hoogst ernstig op.

Den 23en Juli 1914 richtte de regeering te Weenen een in zeer krasse termen gestelde nota tot het Servische landsbestuur te Belgrado, waarin voldoening werd geëischt wegens de schending der plechtige belofte van 1909 en den laaghartigen moord, door Serviërs gepleegd. De nota droeg het karakter van een ultimatum; er werd binnen 2 X 24 uur antwoord op verlangd. Servië moest blijk geven van afdoend tot inkeer te zijn gekomen, of het zou ernstig gestraft worden.

Rusland en Engeland deden spoedig pogingen om verlenging van den gestelden termijn te bewerken, doch de regeering te Weenen weigerde. Nu gaf Rusland reeds den 24en Juli openlijk te kennen, dat het bij dit conflict niet onverschillig kon blijven; hoezeer de Cnjstenrijksch-Hongaarsche regeering meende, dat het alleen haar en Servië aanging.

-Ruslahds verklaring was het eerste sein tot den oorlog.

In den namiddag van 25 Juli 1914 wérd te Belgrado een crjfefctelegram uit Petersburg ontvangen,

Sluiten