Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DflMttJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

oorlog met Servië zocht. Italië verzette zich niet. Duitschland Mlijkte de gestelde eischen. Het trachtte i reeds va&\*9Ïjj&rt & tc wenden om het conflict te localiseeren, doch was daarmede wel wat te voorbarig. Andere mogendheden, die zich nog niet in de zaak gemengd hadden, konden daardoor den indruk krijgen dat DuitschtMtfcfckbitusschen Oostenrijk en de overige staten wilde plaatsen. De bedoÖin|; om een algemeenen oorlog te voorkomen moge juist geweesfcdajn, de onhandig*inmenging van Duitschland heeft, naar het schijnt, aan de zaak geen goed gedaan.

Alleen bij Rusland werd echter terstond krachtige tegenstand ondervonden; het handhaafde den eisch om in het conflict gekend te worden. Hoezeer OostenripWIongarije verzekerde geen annexatie van gebied op het Balkan-schiereiland te bedoelen, nam Rusland met die verklaring geen genoegen. De minister Sasonoff gaf te kennen dat Rusland moest hwïïhseeren, en vond «teun bij Frankrijk. Engeland bleef meer gereserveerd.

-Men beschuldigde Duitschland nu, in het job*-: staan van het conflict de hand te hebben gehad en beweerde, dat het de verzending van ht% Oostenrijksche ultimatum aan Servië had kunnen verhinderen. Dit is echter niet met bewijzen gestaafd. Rusland meende, dat Oostenrijk-Hongarije streefde naar de hegemonie op den Balkan, e»<aetee$lifch daardoor gekwetst in zijttibelangen»«De onjuistheid <ü»^>vattingtiwerd uitgesproken, maar nietitenvaardviIrktusschen^gÉf de Russische regeering reeds den 25en Juli verschillende bevek%awa$ruit bleek dat zij *van>Jodrdeel was, dat er eenoorlog dreigde; o.m. gelastte zij het intreden van de periode van ,jdorlogsvoorbereiding" in bepaalde militaire districten, t spéciaal tegen Oostenrijk-Hcngarije.jB(ïdi reeds denSa6to Jtdiwferd deze periode voor het geheele

Sluiten