Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10 STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

De algemeene inobüisatie van het Russische leger geschiedde ook aan de Duitsche grens. Hoewel Duitschland nog in de weer was met pogingen tot bemiddeling, ontstond daardoor een RussischDuitsch conflict, si

Op 31 Juli stelde Duitschland te St. Petersburg een ultimatum, waarbij het eischte dat de mobilisatie zoowel tegen Oostenrijk als tegen Duitschland binnen 12 uur zou ophouden. Toen daarop geen antwoord ontvangen was, volgde des avonds van denzelfden dag de Duitsche oorlogsverklaring. Doordien Rusland de periode van oorlogsvoorbereiding reeds op 26 Juli algemeen had doen aanvangen, was het Duitschland daarmede feitelijk 5 dagen vóór.

Over de redenen van het ontstaan van den oorlog tusschen Duitschland en Frankrijk behoeven wij niet breedvoerig uit te weiden.

In beide landen was men spoedig vast: overtuigd dat, indien Rusland vijandelijk optrad tegen Oostenrijk en Duitschland, Frankrijk zich niet onzijdig zou willen of kunnen houden. Wel is waar bestond er geen conflict tusschen Frankrijk en Duitschland. Maar de sedert 1870—71 in Frankrijk gekoesterde naijver op Duitschland's voorspoed en kracht, was aldaar op bedenkelijke wijze aangegroeid en aangehitst tot echte rassenhaat, die verlangde naar vernedering van den tegenstander. Bovendien had zich op economisch gebied, zoowel in Engeland als in Frankrijk, een sterke naijver tegen Duitschland ontwikkeld. Deze was blijkbaar de hoofdaanleiding tot het ontstaan van den oorlog. Reeds vóór 1914 was Duitschland, bepaaldelijk door Engeland, Rusland en Frankrij k, in politieke afzondering gebracht; terwijl ItaKSibewerkt werd om zich af te scheiden van het verbond der Centrale mogendheden. Wij komen daarop later terug, doch

Sluiten