Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T>E VOORGESCHIEDENIS VAN DEN OORLOG 15

in van Duitschland's verlangen om in elk geval den oorlog met Frankrijk te doen uitbreken, doch meent, dat er een onjuiste opvatting en een verkeerde beoordeeling van het Fransche nationale karakter aan ten grondslag lagen. „Het zou", schrijft von Schoen, „de grootste fout geweest zijn, die ik, zij 't buiten mijn schuld, had kunnen begaan,indien ik verplicht geweest was, dezen eisch, overeenkomstig mijn opdracht, te stellen." De schuld voor dezen misgreep vermindert niet door het feit, dat de omstandigheid zich niet voordeed, die er voor aangewezen was. „Der Krieg mit Frankreich ware darm sicher unvermeidlich geworden".

Terloops wijzen we er nog op, dat von Schoen isich ook beklaagt over den hem opgedragen last, om de oorlogsverklaring te motiveeren door onjuiste berichten over Fransche luchtaanvallen. (Zie de „Diplomatieke briefwisseling" in Bijlage I).

De inhoud van het zeer belangrijke geschrift van dezen oud-gezant geeft grond voor de meening, dat Duitschland, zooal niet bepaald gewild, dan toch feitelijk bedoeld heeft, dat Frankrijk zich zou aansluiten bij Rusland. Al blijft het ongetwijfeld een open vraag of Frankrijk zich, bij een andere houding van Duitschland, buiten den oorlog gehouden zou hebben, kan laatstgenoemd land toch bezwaarlijk worden ontheven van de verantwoordelijkheid voor de uitbreiding van het conflict.

En in verband met de strekking van het uit te voeren operatieplan, sluiten Duitschland's bedoelingen om Frankrijk in den oorlog te betrekken, óók het gevolg in zich, dat, door de schending van de Belgische onzijdigheid, zoowel België als Engeland zich aan de zijde zijner vijanden gingen scharen.

Bij de beschouwingen over het Duitsche operatieplan zal hierop worden teruggekomen.

Sluiten