Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6 STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

Italië, hoewel tot de Triple Alliantie behoorende, hield zich voorloopig afzijdig en kalm. De vriendschap van dit land voor Oostenrijk-Hongarije was door de Balkan-politiek van deze monarchie verslapt. Italië voelde zich gekwetst in zijn belangen door spoorwegplannen voor Bosnië, en meer nog door de annexatie van dit land en de Herzegowina. En, zooals later zal worden besproken, de Alliantie stond niet meer vast op de beenen.

De houding van Engeland werd feitelijk bepaald door de schending van België's onzijdigheid door Duitschland. Pogingen van Belgische zijde bij den Engelschen Koning aangewend, om die schending te voorkomen, hadden geen resultaat; evenmin als stappen door Duitschland gedaan, om Engeland te bewegen neutraal te blijven.

De officieele oorlogsverklaringen hadden plaats, van Oostenrijk-Hongarije aan Servië, den 28en Juli; van Duitschland aan Rusland, den ien Augustus; van Duitschland aan Frankrijk den 3en Augustus; van Engeland aan Duitschland den 4^n Augustus.

De oorlogstoestand tusschen België en Duitschland trad feitelijk in door de schending van de Belgische onzijdigheid op den 4en Augustus.

De oorlogsverklaringen van een tiental andere staten uit onderscheidene werelddeelen, die achtereenvolgens tot deelneming aan - den oorlog overgingen, blijven hier onvermeld; omdat wij ons met geen andere krijgsverrichtingen bezighouden, dan in de Inleiding zijn aangegeven.

In het vorenstaande schetsten wij wat algemeen geldt als de officieele waarheid over het ontstaan van den wereldoorlog.

Zullen wij nu een poging doen om mede te werken tot het oplichten van een tipje van den

Sluiten