Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORGESCHIEDENIS VfflB^fWCT^KaKG 0g

mededeel üs daarom voor ons in hooge mate waarschijnlijk.

Het tweeide feit, waarvan de zekertteian?öörioat buiten twijfel staat, is dat er, zooals het hierbesproken bericht zegt, een geheim veölrag tusschen Italië en Frankrijk gestóten moet zijn, waardoor deelneming van Italiaansche troepen aan den oorlog, reeds van* den aanvang af, uitgesloten geworden is. , Frankrijk kreeg daardoor, voor wat Itahêibetreft, volledige vrijheid van handelen. Het kon zijn op de Fransch-Itahaansche grens gestationneerdetw^* pen elders indeelen. Het had van dit lid der Tnple Alliantie niets meer te vreezen.

De jiasfcheid van deze opmerkingen zal in de volgende hoofdstukken nader toegelicht worden door authentieke bewijzen van Fransche militaire autoriteiten.

Even vóór het ter perse gaan van dit werk konden wij nog kennmsiemen van het tweede verslag van de door den Duitschen Rijksdag ingestelde Commissie voor het onderzoek naar de oorzaken van het ontstaan van den wereldoorlog.' In dit werk, getiteld: »Zur Vorgeschichte des Wekknti$Ê^P*n 2i»Milit(j&ch*Rüstungen und Mobilmachungen * Zijn:vervat: de rapporten I tot met V van generaal graaf Max Montgelas, en rapport Vllvvan Prof. Dr. Robert Hoeniger nopens hun bevindingen als deskundigen, aangaande hetgeen uit offiüeefei ^r^fttmmnpn gebleken is. Voorts geeft de le'-SMKH commissie de door haar genomen besluiten te kennen nopens hetgeen op grond van de vo*«Hi genoemde rapporten, als uitslag van het gehoudten onderzoek,wordt beschouwd als stellig vast testaan. De rapporten der deskundigen worden toegelichte» gestaafd dooreen groot aantal gegevens ^bewijsstukken, die buiten twijfel stellen dat hier ernstige,

Sluiten