Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORGESCHIEDENIS TON DEN OORLOG 23

De commissie acht voor de volgende feiten en data het bewijs te zijn geleverd.

K De op 25 Juli om 9 uur 30 n.m. bevolen Oostenrijksch-Hongaarsehe gedeeltelijke mobilisatie tegen Servië had betrekking op 8 legerkorpsen, te zamen met 22 divisiën infanterie en 2 divisiën cavalerie. Geen der districten van deze 8 legerkorpsen grensde aan het gebied van Rusland.

Servië heeft zijn mobilisatie afgekondigd op denzelfden dag, om 3 uur n.m.

2. Blijkens de stukken van het ministerie van oorlog te Weenen is tusschen den avond van 25 Juli en den middag van 31 Juli geen uitbreiding der mobilisatie gelast.

De dagelijksche rapporten van den Russischen generalen staf bevestigen, dat men aldaar nog des avonds van 30 Juli niets wist van een algemeene mobilisatie in Oostenrijk-Hongarije.

3. De officieel erkende Russische gedeeltelijke mobilisatie van 29 Juli strekte zich uit over een gebied met 86 millioen inwoners. Zij omvatte 55 divisiën infanterie en 8$ divisiën cavalerie, benevens verschillende afdeelingen kozakken. Ook werden matrozen opgeroepen uit de meest Noordelijk gelegen gouvernementen.

4. De mobilisatie van de Engelsche vloot werd op buitengewone wijze vergemakkelijkt door de omstandigheid, dat de 3 „Home-fleets" met 460 schepen sedert 16 Juli bij Portland vereenigd waren voor een proef-mobilisatie met manoeuvres en op 26 Juli de voorgeschreven demobilisatie uitstelden.

De bevelen voor het intreden van het laatste stadium, voorafgaande aan de algemeene mobilisatie, werden in onderstaande volgorde uitgevaardigd:

a. Rusland. De periode van voorbereiding op den

De Wereldoorlog

4

Sluiten