Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK

i. DE DUITSCHE STRIJDMACHT

Duitsche strijdkrachten, bestemd

/oor den oorlog op het Westfront,

jwaren ingedeeld in 7afzonderlijke legers.

hen oe leger was aangewezen voor

KL ^ r"*£lden oorlog op het Oostfront.

De 7 eerstbedoelde legers werden geconcentreerd in de streek langs de Westelijke grens, van benoorden Aken tot den Boven-Rijn; in dier voege dat het ie Leger op den rechtervleugel en het meest noordwaarts — tot bij Crefeld en Dusseldorf — verzameld werd, terwijl de 6 overige legers, in volgorde hunner rangnummers, telkens meer naar het Zuiden kwamen te staan.

De samenstelling der Duitsche legers blijkt uit Bijlage II, waarin ook de namen der legerbevelhebbers vermeld zijn. .n

De concentratie berustte op de navolgende bedoelingen:

ie. De hoofdmacht der Duitsche strijdkrachten moest door Luxemburg en België tegen Frankrijk oprukken.

2e. De legers 1 tot met 5 moesten om den linker vleugel, met de lijn Metz-Diedenhoven alsspil, een zwenking naar links volbrengen. Daarbij moest de voortgang van den rechtervleugel voor de legérs de leiding aangeven, terwijl het onderling verband bewaard moest blijven en de aansluiting bij MetzDiedenhoven niet verloren mocht gaan.

3e. De neutraliteit van Nederland moest stipt en zorgvuldig geëerbiedigd worden. Er mochten dus geen Duitsche troepen de Nederlandsche grens-

Sluiten