Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

STRIJDKRACHTEN EN OPERATlEPLANNEN

te beletten, dat deze naar den vijandelijken linker vleugel werden overgebracht.

Mocht de vijand een krachtigen aanval in ElzasLotharingen ondernemen, dan zou dat niet ongunstig zijn, omdat hij die troepen dan niet op zijn linker vleugel zou kunnen gebruiken. De Duitsche 6e en 7e Legers moesten tegenover zoodanigen aanval terugwijken en later, het 6e Leger uit Metz en de Nied-sféHing, het 7e Leger uit de Vogezen, trachten den vijand van twee kanten aan te vallen.

Wij vestigen er hier de aandacht op, dat de 'Duitsche legerleiding enkele jaren vóór den oorlog verschillende voorstellen heeft gedaan, om de militaire- en de volksbelangen — voor het geval Jdfat de toen dreigende oorlog mocht uitbreken — beter te verzekeren; welke voorstellen echter geen bijval en goedkeuring konden verwerven. Zoo werd de opriehting van groote graanmagazijnen ten dienste van de volksvoeding &tijd van oorlog niet aangenomen. En de noodig geachte legeruitbreiding, die door de krijgstoerustingen van Frankrijk en Rusland aan de orde gesteld werd, kon evenmin ten volle worden verwezenlijkt. Eén der gevraagde nieuwe legerkorpsen1) werd, om geldelijke redenen, geweigerd. En in den loop van den oorlog op het Westfront bleek juist het ontbreken van dit enkele legerkorps, op beslissende momenten, een overwegend nadeel te zijn.

In verband met de in het volgende hoofdstuk

x) Generaal Tappen zegt in een brochure, dat aan de verlangde legerversterking „von den entscheidenden Stellen imM'- voll entsprochen worden ist." En dat het vérloop van den oorlog toont dat „das damals nicht bewilligte Armeekorps" dikwijls op beslissend» oogenblikken gemist werd.

Generaal Ludendorf schrijft echter, in een in 1919 verschenen vlugschrift, dat drie gevraagde legerkorpsen niet werden toegestaan.

Sluiten