Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 ' STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

Hij was een talent- en karaktervol man, die wist wat hij wilde en voet bij stuk hield. Moreele en gevoelsinvloeden lieten hem koud.

Maar het staat nu eenmaal vast, dat het Duitsche veldtochtsplan, zooals het in 1914 toegepast is, tot een kolossale nederlaag heeft geleid en ten eenenmale mislukt is. Daarin ligt de eerste en voornaamste oorzaak van het feit, dat Duitschland aan den rand des ondergangs geraakt is.

De principieele wijzigingen, door Moltke II in het oorspronkelijke plan aangebracht en verschillende misslagen bij de uitvoering begaan — waarover later — dragen daarvan mede de schuld.

Doch geheel afgescheiden daarvan moeten wij Schlieffens plan beslist en onvoorwaardelijk afkeuren. Het was een verwerpelijk, een slecht plan, dat berustte op den grondslag van woordbreuk en trouweloosheid. Het mocht in 1914, of wanneer ook, niet tot uitvoering komen. Het was met anders toe te passen, dan door de Duitsche legers onmiddellijk te doen overgaan op het territoir van Luxemburg en van België, twee onafhankelijke staten,, die buiten de geschillen met Frankrijk stonden. Bovendien waren beide landen met Duitschlands (Pruisen's) medewerking bij internationale tractaten onzijdig verklaard en zij verlangden onzijdig te blijven. De Duitsche regeering miste het recht over beide landen de rampen van den oorlog uit te storten. Zij brak het woord, waarmede zij zich tegenover die landen en de overige bij hun neutraliteit betrokken rijken verbonden had, en toonde zich in de hoogste mate onbetrouwbaar en immoreel. Het is voor Duitschland-zelf ten diepste te betreuren, dat dit plan ingang gevonden heeft en ten uitvoer gebracht is.

Wanneer een oorlog op twee fronten voor Duitschland niet te vermijden was, hadden eer en plicht

Sluiten