Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 STRIJDKRACHTEN EN QPERATffiPLAWltlK

hadden geteekend, toen Hindenburg en Ludendorff den toestand in Oost-Pruisen met energieke hand hadden weten te redden, vond Duitschland aanleiding om meer rechtstreeks met zijn bondgenoot samen te werken. Maar het Westfront bleef ook toen nog voortdurend de hoofdrol spelen en Duitschland's beste krachten binden.

Een oordeelkundige uitvoering van Heimum -90a Moltke's plan had tot snellere en waarschijnlijk betere uitkomsten op het Oostfront kunnen leiden. En als de Russische legers ook in dat geval de nederlaag hadden geleden, is het toch te betwijfelen of het dan wel gekomen zou zijn tot de revolutie met haar afschuwelijke gevolgen; of het Russische volk dan nog op dit oogenblik gebukt zou gaan onder de verfoeilijke heérschappplj van het bolsjewisme, dat ook buiten Rusland rondwaart als een dreigend spook. ....

Schlieffen zag in Frankrijk den gevaarlijksten vijand voor Duitschland. Waarom? In getalsterkte en militair gehalte waren de Russische legers toch zéker niet van mindere beteekenis dan de Fransche. Hij heeft daarmede een verderfelijke vergissing begaan. <k* litn£>, «**r V "

Dat het veroveren van de Fransche vestingwerken op het Oostelijke front des lands veel tijd zou kosten, was een der redenen waarom Moltke's plan Zfch. voorloopig van pogingen daartoe onthield. Trouwens, het is een open vraag of Duitschland er niet betrekkelijk spoedig in geslaagd zou zijn die versterkingen met zijn modern zwaar geschut ten onder te brengen. De voor geheel Europa verrassende uitkomsten, door Duitschland reeds in de eerste weken van den oorlog met die moderne vuurmonden bij Luik, Namen en elders behaald, laten weinig ruimte voor onzekerheid en twijfel, of hét tegen de Fransche — en cq. de op

Sluiten