Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DUITSCHE OPERATIEPLAN 45

deelen aanleiding hebben gegeven en nóg geven.

Dat het Belgische volk er toe gebracht* altham egitètWatfergegaan is, zid***- tot zehVdoor laaghartigen sluipmoord op toevallig weerlooze miHtsiffny zelfs op zieken en gewonden — te wreken op de Duitsche indringers^, kan een verklaring, maar toch geen verontschuldiging geven voorde wandaden, die Duitsche troepen in België en Noord-Frankrijk, door onnoodige vernielingen en verwoestingen, gepleegd hebben en die fetftkjk het uitsluitend gevolg warén van de schending der Belgische neutraliteit volgens Schlieffen's operatieplan. Immers, indien men zich aan het oorspronkelijke plan van Moltke I gehouden had, had van dat alles geen sprake kunnen zijn. Het zou dan/öttèekeerd wel gebleken zijn, of de in Duitschland binnengedrongen Fransche troepen zich van dergelijke wandaden hadden onthouden. En of zij het voorbeeld van hun Russische vrienden, die zich in Oost-Pruisen in dat opzicht óók niet onbetuigd hebben gelaten, verloochend zouden hebben. Frankrijk heeft nu „le beau róle" gekregen en speelt de verdrukte onschuld. Of dat bij Moltke's veldtochtsplan niet eem'gszins anders geloopen zou zijn, valt te betwijfelen. Althans, toen de Duitschers Roemenië binnenrukten en veroverden, hebben Frankrijks bondgenooten, de Engelschen, zich ruimschoots bezondigd aan het in koelen bloede vernielen van de Roemeensche petroleumindustrie, enz., en daardoor duizenden onschuldige inwoners broodeloos gemaakt2).

~**¥ Zk ons opstel: „Ervaringen uit den Wereldkrijg", in „de Tijdspiegel" van September en. October 1930.

2) Zie ons werk: „Roemenië in den Wiereldoorlog. Augustus 1916 — Januari 1917. Een krijgsgeschiedkundige studie", (bldz. 235.en bijlage X); A. w. Bruna & Zoon's Uitgevers Mij. Utrecht 1918.

Sluiten