Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 STRIJDKRACHTEN EB^^RATIEPI^NJ»

. ♦EPfesiiWoering van Moltke'aivddtochtsplan zou. voor Engeland de aanleiding ontbroken hebbendie het in 1914 kon beweren te vinden in de schending van België-s neutralitdt — om zich terstond aan Frankrijk-s zijde in den oorlog te mengen en om op elk gebied zijn ganscheweerkrachtjwcte spannen, ja op te zweepen, om Duitschland ten val te brengen. Ongetwijfèld'Wfls Engeland reeds sedert geruimen tijd naijverig op Duitschland en zijn bloeiden zag het met leede oogen hoe dit land zich m mternationale belangen op den voorgrond stelde, terwijl de uitbreiding der Duitsche oorlogsvloot gjttist en vooral voor Engeland, een bedreiging vormde,die vroeg of laat tot een conflict moest leiden; De vrij algemeettjgékoesterde opvatting, dat wijlen Koning Eduard VII de Europeesche machtén meerendeels tegen Dtntschlandneeft weten in te nemen, en met welberaden ovejteg het „Einkreisen" van dat land bewerkt heeft, heeft alle kans van juist te zijn. Maar Engeland wil altijd gaarne den schim redden, het „kijkt liefst de kat uit den boom." Het zou daarom**? indien België's neutraliteit ongerept gebleven, was, wellicht voorshands niet aan den oorlog deelgenomen hebben, maar hebben afgewacht hoe de zaken zouden loopen. Op den duur, indien het Duitschland voor den wind ging, had het altijd gemakkelijk een reden of een voorwendsel kunnen vinden, om Zich aan de zijde van Duitschkmd's vijanden te scharen. Doch dan had dit land toch, al was iet ook slechts tijdelijk geweest, het voordeel gehad, dat zoowel de Belgische, als de Engelsche strijdkrachten niet dadelijk tot zijn tegenstanders behoord hadden; dat de tot de uithongering van het Duitsche volk leidende blokkade en de geheele économische oorlog onder Engelands ldding, minstens genomen uitgesteld waren geworden. En het is de vraag of nog niet veel andere

Sluiten