Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DUITSCHE OPERATIEPLAN

57

liteit, als hoogstaande motieven te gelden, die alle handelingen beheerschen. Dat zulks tot dusver menigmaal niet geschiedde, ook met door hen die thans den steen werpen op Duitschland — wij zullen het niet betwisten. Maar wie historie schrijft, moet ronduit, zonder omwegen, zonder aanzien der personen, dien eisch handhaven en aandringen op het naleven daarvan. Alleen daardoor kan worden bewerkt, dat er in de toekomst méér en beter op worde gelet en de naleving ervan behartigd worde.

Zoodoende moge het besef pjntwaken en toepassing vinden, dat ook de regeeringen, zoowel als de leiders der krijgsmachten, in het levensbelang der volken, wier lot zij in handen hebben, dé ridderlijkheid behooren te betrachten,' die elk beschaafd, ontwikkeld, eerlijk en rechtschapen mensen, in groote en in kleine zaken tegenover üjn medeburgers in acht neemt en moet nemen.

Ook de volken en hun bestuurders behooren te leeren de gedragslijn te volgen, aangewezen in het devies:

„Fais ce que dois, advienne que pourra !"

Sluiten