Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde hoofdstuk

i. DE FRANSCHE STRIJDMACHT

lXT^^CÖE door Frankrijk voor den oorlog tegen KlFf^yDuitschland bestemde strijdkrachten Wfr^fr-Jvwaren aanvankelijk ingedeeld in 5 ^pif^f^Mlegers, een zelfstandig cavalerie-korps ?iLy{ïv'^en eenige afzonderlijke divisiën**!-!

Het algemeene opperbevel berustte in handen van den generaal (later veldmaarschalk) Joffre.

De samenstelling der Fransche legers blijkt uit de Bijlage IIL waarin ook de namen der legercommandanten vermeld zijn.

De troepen werden, na gemobiliseerd en op voet van oorlog gebracht te zijn, geconcentreerd aan de Noordoostelijke grens van Frankrijk, overeenkomstig het zoogenaamde „Plan dix-sept."

Volgens dit plan werden op het front tusschen Belfort en Hirson, in eerste Unie 4 legers gevormd, te zamen sterk: 18 legerkorpsen en 8 reservedivisiën. Daarachter kwam in tweede Unie, in destreek St.Dizier—Bar-le-Duc, een leger van 3 korpsen.

De noodige troepen tot dekking der mobilisatie en concentratie waren, volgens de daarvoor vastgestelde regeling, tijdig in de grensstrook aanwezig.

Na afloop der concentratie waren de mobiele troepen te velde gevormd tot vijf hoofddeelen n.1.:

1. een detachement, bestaande uit de eerste groep reserve-divisiën, op den uitersten rechter vleugel;

2. de rechter vleugel, bestaande uit het ie en het 2e Leger;

3. de linker vleugel, gevormd door het 3e en het 5e Leger;

Sluiten