Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

DE FRANSCHE STRIJDMACHT

4. een detachement, bestaande uit de vierde groep reserve-divisiën, op den uitersten linker vleugel;

5. een reserve, gevormd door het 4e Leger. Deze troepen waren bestemd voor operatiën in

twee hoofd-rirhtingen; de eene — rechts — tusschen den Rijn en de Moezel, ten Noorden van Toul; de andere — links — ten Noorden van de lijn Verdun-Metz. Tusschen deze twee richtingen Zou het reserve-leger op de „Hauts de Meuse" en in Woeuvre de verbinding vormen en de eenheid in het front verzekeren.

Het trekt de aandacht, dat in het concentratieplan geen plaats is ingeruimd aan de troepen van het Britsche leger. Dit is echter slechts schijnbaar het geval, immers de opperbevelhebber Joffre schrijft daaromtrent in het door hem uitgegeven werk: dat de militaire overeenkomsten tusschen Frankrijk en Engeland het karakter droegen van te zijn .„zoowel geheim, als voorwaardelijk;" zoodat er in een stuk als het concentratie-plan niet over kon worden gesproken. Maar dat niettemin het optreden van het Engelsche leger tot in alle bijzonderheden voorzien en geregeld was. Zoo waren o. a. alle noodige maatregelen genomen voor de ontscheping en de samentrekking der Britsche troepen. En het gebruik daarvan was voorzien ter plaatse, als er logischer wijze voor gereserveerd moest worden, n.1. links van de opstelling der Fransche legers. Het gevechtsfronfc volgens het operatieplan omvatte dus de hiervoren omschreven uitbreiding, naar links verlengd door het Engelsche expeditieleger.

Wat Italië betreft, de Centrale mogendheden behoefden op steun daarvan niet te rekenen. De houding van dezen bondgenoot in de Triple Alliantie wordt nader onderzocht en besproken. Gene-

Sluiten