Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o 51TSTRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

raai Lanrezac, de toenmalige commandant van het 5e Fransche leger, schrijft dat: Italië verklaarde, „au premier moment, le ier Aêut a i8h. 30," dat het onzijdig zou blijven. Mitsdien konden de Franschen onverwijld de 2 legerkorpsen uit de Alpen en de 3 divisiën uit Noord-Afrika naar hun Oostelijk front overbrengen.

Deze mededeelingen van officieele Fransche zijde, werpen een zeer bijzonder licht op de besluiten, zoowel van Engeland als van Italië.

Engeland had, naar beweerd werd, geen ander doel, dan om spontaan en edelmoedig aan het verongelijkte België^recht te doen wedervaren. Het zou veel liever niet meedoen aan den oorlog, maar wegens Duitschland's snoode handeling ging het er noodgedwongen toe over, om het kleine land te helpen tegen den grooten nabuur en ter wille van het vertrapte internationale recht! '£

Ach ja 1 Hoé nobel, hoe grootmoedig, hoe schoonl

Maar nu de waarheid aan den dag komt en het licht zich baan breekt, blijkt er heel iets anders.

Engeland speelde weer de rol van den schijnheilige, die zijn ware bedoelingen verbloemt en flatteert, die feitelijk heel iets anders beoogt dan de oppervlakkige toeschouwer, de goedgeloovige waarnemer, denkt en gelooft.

Engeland trok al sedert jaren tegen Duitschland éen lijn met Frankrijk.

Engelands deelneming aan den oorlog was tot in de puntjes voorbereid en geregeld. Dat het in het gemeenschappelijke operatieplan een rol zou vervullen, stond a priori vast; die rol was precies afgebakend en vastgesteld.

Maar, men kan natuurlijk over zulke dingen niet zoo in 't publiek spreken. Dat moet geheim blijven, tot het scherm van het oorlogstooneel kon worden opgehaald, en er een passende „aankleeding" voor

Sluiten