Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK (vervolg)

a. BESCHOUWINGEN OVER HET FRANSCHE OPERATIEPLAN

Het „Plan XVII", aldus genoemd naar zijn rangnummer in de reeks der achtereenvolgens voor de Fransche str^dkrachten ontworpen regelingen voor den oorlogstoestand, was door den chef van den generalen staf en aangewezen generallissimus Joffre—die als zoodanig optrad op 28 Juli 1911—opgemaakt, en op 28 April 1913 ingediend aan den „Conseil supérieur de la guerre". Op 2 Mei d. a. v. werd het door den Franschen minister van oorlog goedgekeurd.

Het bracht verschillende verbeteringen in de vroegere plannen, met name in de nrs. 16 en i6bis, op het gebied van organisatie, concentratie, opstelling der troepen, enz.

Het was de bedoeling van den opperbevelhebber met het geheele leger, zoodra het verzameld en gereed zou zijn, vastbesloten ten aanval tegen de Duitschers op te rukken. Alles was er op ingericht om aan het leger, zoowel het bereikbare maximum in personeele en in materiëele kracht, als de bereikbare maximum snelheid van beweging te verschaffen. Het kwam er vooral op aan niet later gereed te zijn dan het Duitsche leger.

De beide hoofdrichtingen voor den aanval — tusschen de Vogeezen en de Moezel en ten Noorden van de lijn Verdun-Metz, met een verbindingsgroep daartusschen — hadden de navolgende operatiën tot doel.

1. Het ie en het 2e Leger moesten doordringen in Lotharingen; een detachement van hetne Leger— het 7e legerkorps en de 8e cavalerie divisie — zou ter rechterzijde oprukken in den Elzas; een deta-

Sluiten