Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

Verdun, tusschen Mézières en Dun; terwijl ten slotte een derde verwachtte, dat de Duitschers op den linker Maasoever zouden overgaan om hun rechter vleugel langs de Oise naar Parijs te doen rukken. Deze laatstbedoelde onderstelling,die ook door Bernhardi werd uitgewerkt, had veel waarschijnlijks en vond op goede gronden verdediging en aanhang.

De Fransche generaal Lanrezac, die in April 1914 lid werd van den „Conseil supérieur de la Guerre" en in Mei d. a. v. werd aangewezen voor commandant van het 5e Leger, schrijft over dit onderwerp zeer belangrijke beschouwingen. Lanrezac was een der meest bekwame opper officieren van het Fransche leger; tevens een man van een energiek en doortastend karakter. Onmiddellijk na zijn aanwijzing voor de oorlogsbetrekking van legercommandant, stelde hij zich grondig op de hoogte van het daarop betrekking hebbende dossier en bestudeerde hij in alle bijzonderheden de daarin nedergelegde voornemens van den toekomstigen generallissimus. De uitslag van zijn overwegingen was niet gunstig voor het ontworpen operatieplan; zoodat hij zich verplicht achtte nog op 31 Juli 1914 — onmiddellijk vóór het uitbreken van den oorlog — aan Joffre een rapport in te zenden, waarin hij een aantal bezwaren en opmerkingen over dat plan aan de aandacht van den aangewezen opperbevelhebber onderwierp. Hij wees er voornamelijk op dat het 5e Leger, indien de Duitschers de neutraliteit van België mochten schenden, een tegen-offensieve operatie moest uitvoeren in de algemeene richting op NeufchSteau; dat het daarbij zou stuiten op de bosch-défilés van de. Ardennen en op de rivier de Semoy; dat het de uitgangen dier défilés aan 's vijands zijde niet kon bereiken en daarbij de noodige ruimte in

Sluiten