Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72

STRIJDKRACHTEN EN OPERATD2PLANNEN

front tusschen de Luxemburgsche grens en den Rijn. De Duitschers hebben aldaar twee versterkte tejreingedeelten ingericht; n.1. van StraatsburgMolsheim en van Metz-Diedenhoven, op slechts 80 K.m. onderlinge» afstand, over terrenten, die rijk zijn aan natuurlijke stellingen en hindernissen. De verdediging daarvan zou z.i. ongetwijfeld door de Duitschers met hun gewonen ernst zeer zorgvuldig zijn voorbereid. De offensieve operatiën naar Mörchingen (Morhange) en Saarburg waren daarom voorbestemd om te mislukken.

Dit verklaart ook generaal Legros zeer stellig als zijn gevoelen.

Ook de Fransche luitenant-kolonel de Thomas-, son laat zich, in zijn zeer belangrijk en degelijk werk, zeer afkeurend uit over Joffre's operatie- en concentratieplan.

Wij wijden hierover opzettelijk eenigszins uit om nogmaals te constateeren, dat zelfs hooggeplaatste Fransche legerautoriteiten van oordeel waren, dat een sterk Fransch offensief ten Zuiden van de Luxemburgsche grens geen kans op goeden uitslag aanbood. Meer Noordelijk hadden de Franschen niet in Duitschland kunnen doordringen, zonder hunnerzijds de neutraliteit van Luxemburg en België te schenden, of wel meer Zuidwaarts niet anders dan over Zwitsersch grondgebied.

Zoo wordt dus, als 't ware, door hooggeplaatste Fransche strategen, recht gedaan aan het Duitsche operatieplan van Moltke I, en diens oordeel bevestigd dat de Duitsche legers zich tegen Frankrijk voorshands defensief konden gedragen. Daarmede is ook de veroordeeling gestaafd van Schlieffen's operatieplan en is de onjuistheid der Duitsche bewering, dat „noodzaak de schending der onzijdigheid van Luxemburg en België gebood", als 't ware op onwederlegbare wijze aangetoond. Wij

Sluiten