Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FRANSCHE OPERATIEPLAN

77

Wij vermelden dit bier om, zonder vooruit te loopen op de krijgsgebeurtenissen, den lezer tot juist inzicht te brengen nopens de later voorgevallen feiten, die anders wellicht niet ten volle verklaarbaar zouden zijn.

Ons oordeel omtrent het Fransche operatie- en concentratieplan samenvattende, achten wij de navolgende conclusiën gemotiveerd.

Het officieele, in Plan XVII nedergelegde, voornemen van Joffre berustte op niet in allen deele juiste waardeering van de in het spel zijnde factoren. Het beloofde méér dan het geven kon, en het had geen duidelijk omschreven en afgebakend doel. Het voorgespiegelde strategische offensief moest neerkomen op een feitelijk defensief. Het offerde te veel aan de vrij algemeen heerschende opvatting, dat het minderwaardig zou zijn een defensieve houding aan te nemen. De geest van dentiftfr15* soms ook wel te kenschetsen als de „waan van den dag" — verwacht in militaire handelingen, zoo niet uitsluitertfV dan toch bij voorkeur, heil van een „krachtig offensief optreden".1 "Het had den schijn dat Frankrijk, juist en vooral tegenover Duitschland, xich- er voor schaamde een verdedigende gedragslijn te volgen. En vooral moest er een krachtige, stoute poging worden aangewend, om de sedert 1870—71 verloren gewesten13 Elzas en Lotharingen te herwinnen. Dat was inderdaad een strategisch — maar ook een politiek — doel van Joffre's plan. De „om bevrijding treurende, onder vreemd juk gebukt gaande broedertS^ïn die gewesten, moesten onverwijld terugkeeren in de armen, en zich kunnen nedervleien aan het moederhart, van de naar hen smachtende Fransche natie.' a

Een bescheiden poging in dien zin zou waarschijnlijk niet misplaatst geweest zijn. Maar het

Sluiten