Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

ophouden zonder voorkennis en goedvinden van alle mogendheden, die zijn positie hadden vastgesteld en gewaarborgd. En Engeland mocht, als het „fair play" speelde, dat evenmin doen op ondershandsche wijze, buiten medeweten .van de overige betrokken mogendheden. Daarom werd de zaak dan ook niet besproken en afgedaan — zooals het behoorde en in dergelijktegevallen gebruikelijk is — tusschen de wederzijdsche gezanten, maar door van geheime instructiën voorziene officieren, wier handelingen en afspraken men later, desgevorderd, officieel Zou kunnen verloochenen.

Opmerkelijk;; is nog dat in Bijlage IV A als' tusschenzin, — ook in het facsimile van generaal Ducarne's minute — in margine is bijgevoegd: „L'entrée des Anglais en Belgique ne se ferait qu'après la violation de notre neutraUté par 1'Allemagne." Deze inlassching is hier blijkbaar geschied als een later noodig geachte „veiligheidsklep". Indien de eventueele schending vari>iBelgië's neutraliteit de ernstige en éénige, de ware grondslag voor de onderhandelingen uitmaakte, is het niet rationeel, niet goed verklaarbaar, dat die grondslag niet als punt van uitgang, als basis van het rapport, op den voorgrond gesteld is, doch als een aanvankelijk „vergeten" motief, vermoedelijk eerst later, in een tusschengevoegd bijschrift van den tekst is opgenomen.

En bijzonder opmerkelijk is ook het feit, waarop Dr. Molenbroek in zijn geschrift in de volgende zinsneden de aandacht vestigt:

„Had b.v. niet de Engelsche kolonel Bridges op 23 April 1912, na het intreden van de Marokkocrisis, aan de Belgische regeering, vertegenwoordigd door den generaal Jungbluth, verklaard: „Het Engelsche gouvernement zou naar aanleiding van de laatste gebeurtenissen in elk geval onmiddellijk

Sluiten