Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ENGELSCHE EXPEDITIE-LEGER

85

troepen in België óntscheeptyjhebben, zelfs als België geen hulp gevraagd had." Toen de Belgische generaal antwoordde, dat hiervoor toch de toestemming "van België vereischt was, zeide kolonel Bridges: „Dat weet ik, maar daar België niet in staat is den Duitschers den doortocht te beletten, had Engeland in elk geval zijn troepen doen landen."1) En dat België zich bij deze opvatting nederlegde, volgt uit het feit, dat generaal Jungbiuth, na deze uitlating van den Engelschen militairen-attaché de bespreking niet afbrak, maar zelfs in gemeenschap met dezen een plan voor de Belgische mobilisatie ontwierp, terwijl hij hem bovendien stafkaarten Verschafte."

In het document Bijlage IV A is ook nog opvallend de mededeeling van luitenant-kolonel Barnardiston — destijds ook militair-attaché aan de Britsche legatie te 's Gra^enhage — dat hij toen „weinig vertrouwen had op den steun of op een tusschenkomst van Holland."

De te Brussel gevonden stukken bevatten ook nog in ander opzicht belangrijke en zee* opmerkelijke gegevens, ter beoordeeling van de vóór het uitbreken van den wereldoorlog bestaande voornemens en gevoelens.

Zoo werd onder de documenten aangetroffen een bericht, dd. 23 December 1911, van Baron Greindl, gedurende vele jaren Belgisch gezant te Berlijn, aan den Belgischen minister van buitenlandsche zaken, waarin die gezant wijst op het bedenkelijke feit, dat België eenzijdig partij gekozen had voor de Entente-mogendheden. Hij meende dat de hypothese van een Franschen aanval door België op Duitschland evenveel waarschijnlijks had, als die van een Duitsche schending der

*) Zie de Bijlage IV B.

Sluiten