Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

eeniger tijd een geraeenschappelijitè aanval van Frankrijk en Engeland op Duitschland zou zijn geprovoceerd of ondernomen. De politieke verhoudingen tusschen deze landen waren zóó gespannen, dat een botsing bezwaarlijk langer kon uitblijven. Natuurlijk zouden Duitschland's tegenstanders zich dan, in hun eigen belang, ook van de medewerking van Rusland wel verzekerd hebben*ï;Bn ongetwijfeld zou België dan gediend hebben voor den opmarsch der Engelsche troepen en voor de gemeenschappelijke Engelsch-Fransche operatiën. Dat ook Nederland dan in den oorlog betrokken Zou zijn gewordenwsalthans dat zijn onzijdigheid niet zou zijn geëerbiedigd, is niet onmogelijk. Ons land zou dan óók kans gehad hebben „het kind van de rekening" te worden.

Moeten wij dan ten slotte Duitschland nog niet dankbaar zijrf^K*°8ijn operatieplan, dat ons land ongemoeid liét^ff!

Neen ! Bes|feè^ttiBV,2Dttitschland had, voor zijn eigen belang, zeer deugdelijke redenen om onze onzijdigheid niet te schenden. WifskOmen daarop (nader terug. Wat er overigens had kunnen gebeuren, •ate Engeland en Frankrijk, met België, een oorlog tegen Duitschland begonnen hadden, is een open vraag, waarin wij ons niet zullen verdiepen. Maar het is een vaststaand fétt, dat Duitschland, met zijn noodlottige operatieplan — waarmede het in den val liep en in de kaart speelde van zijn tegenstanders — een wereldramp heeft ontketend; een ramp van zoodanigen omvang en van zoodanigen ernst, dat het voor ons een onomstootelijke waarheid is en blijft, dat dit plan in geen geval en nimmer had mogen worden uitgevoerd.

Dat de Duitschers zich niet ontzietP^uden hebhen om — als het in hun kraam te pas kwam — ook tegen Nederland, eStntueel met schending van zijn

Sluiten