Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE LEGES i

93

..Antwerpen maakte verschanste legerplaats en schuiloord uit; Luik en Namen zouden als spervestingen, bruggenhoofden en steunpunten dienen; het leger moest alzoo in vesting- en veldtroepen ingedeehf; worden; van de 15 onder de wapens geroepen militieklassen werden de oudste 7 van de vestingen voorbehouden/ en de eerste 8 werden tot het veldleger bestemsb-'ais

In verband daarmede zegt het officieele Verslag verder:

„De samenhang dier maatregelen had geen ander doel dan België in staat testellen zijn internationale verplichtingen na te komen; zij mochten door geengevoel van mistrouwen tegenover geen enkele mogendheid bezield worden."

Op 3 Augustus 1914, om y vuur 's avonds, overhandigde de Duitsche gezant aan de Belgische regeering een nota, waarin'binnen 12 uur antwoord gevraagd werd op het ultimatum, door Duitschland gesteld voor den eisch om zijn legers Over Belgisch grondgebied tegen Frankrijk te doen oprukken.

In den nacht van 3 op 4 Augustus verkreeg men de zekerheid dat de Duitsche troepen België met geweld zouden doortrekken.

De concentratie van het Belgische leger had plaats op 4 en 5 Augustus^ zij werd snel en regelmatig uitgevoerd, deels per spoorweg, deels te voet.

Krachtens de Grondwet, nam de Koning „het hooger bevel van het leger" op zich.

Op 6 Augustus, des morgens, was het leger „met al zijn konvooien" (treinen) marschvaardig.

Het veldleger bestond toen uit 6 divisiën, elk een volledige eenheid vormende, voorzien van alle diensten. Elke Divisie omvatte:;

3 of 4 gemengde brigades,

1 regiment divisie-cavalerié, ni

Sluiten