Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE OPERATIEPLAN

Engelsche taal geseind, omtrent de Fransche aanbieding der 5 legerkorpsen. De zaak komt dus o.i. daarop neer: dat de Fransche gezant officieel de welwillende belofte gedaan heeft, zooals de Thomasson ze opneemt; doch dat hij niet-offideel, door zijn attaché-militaire, de 5 legerkorpsen heeft doen aanbieden, zooals Sir Villiers dat seinde. Dat dit aanbod gedaan is, blijven wijjstellig gelooven, óók ondanks de tegenspraak er van in het blad „Le XXme Siècle" van 35 Januari 1931. In die courant ontkennen zelfs de rechtstreeks daarin betrokken personen, dat dit aanbod geschied zon èijn. Een zekere heer Engerand schrijft: dat de Fransche minister? van oorlog van 1914, Messimy, zich de zaak niet herinnert en dat een onderzoek zou moeten uitmaken wat er van waar was. Een tweede verklaring van M. Messimy ontkent de waarheid. De Engelsche gezant Sir Villiers schrijft, dat het bericht, 't welk hij aan zijn regeering seinde, hem bereikte uit een goede bron, waarin hij vertrouwen stelde. „Cependant... il paraitrait qu'il y a eu erreur, et que les renseignements donnés n'étaient pas exacts." En de Fransche kolonel Génie, attachémilitaire, zegt dat er niets van aan is, en noemt alles „une sotte histoire."

Deze beweringen zijn voor verschillende opvattingen vatbaar. Indien het Fransche aanbod inderdaad uit iemands duim gezogen mocht zijn, die er den Engelschen gezant te Brussel, op zulk een gewichtig oogenblik als 3 Augustus 1914, een kool mede gestoofd heeft, moeten wij zeggen, dat het heel kras is.

Maar is het aanbod niet gedaan en kon het daarom door de Belgische regeering niet aanvaard worden, dan is dat diep betreurenswaardig. Het had «i? stellig gedaan moeten worden. En het is onbegrijpelijk dat België, waar het van den nacht van

De Wereldoorlog

9

Sluiten