Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BELGISCHE OPERATIEPLAN

107

studeerd was, en die voor deze gelegenheid geschikt was om zich tegen den inval te verzetten*

De generaal Hanoteau, die daarna het woord kreeg, vond geen aanleiding om een ander advies te geven. De Rijckel verklaart echter, dat deze generaal, als inspecteur der artillerie, zijn loopbaan geheel gewijd had aan het wapen, waartoe hij behoorde, zoodat hij niet voldoende voorbereid was op het vraagstuk, dat thans aan de orde was gesteld.

De Koning verleende toen het woord aan den sous-chef van den generalen staf de Rijckel.

Deze verontschuldigde zich eerst omdat hij, als jongste der drie generaals, denkbeelden moest uiteenzetten, lijnrecht tegenovergesteld aan die der beide oudere opperoffïcieren.

Hij verwierp de mogelijkheid om terstond de toekomstige, nog in te lijven lichtingen miliciens en de pas aangeworven vrijwilligers te benuttigen, omdat er als een absoluut minumum, zes weken noodig waren, alvorens die nieuwe elementen geschikt konden zijn om in de gelederen op te treden.

Hij ontwikkelde daarna de beginselen, waarop de concentratie van het leger moest berusten, alsmede het operatieplan, geschetst in de memorie van defensie tegen Duitschland; waarvan de slotsom was, dat het leger opgesteld moest worden aan de Maas, België's ware lijn van verdediging. De Rijckel was daarvan goed op de hoogte, omdat hij sedert half Januari t.v. zich daarmede bezig gehouden had. Hij eindigde met te zeggen:

„Duitschland beschouwt België als vijand.

hebben vereenigd, bevaarbaar wordt, en later met de Nethe de Rupel vormt, welke in de Schelde uitmondt.

Sluiten