Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii4

STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

men er eerst in geslaagd was den Duitschen inval te keeren. Maar was dat inderdaad eenmaal gebeurd, dan zou een gemeenschappelijk oprukken met de Fransche hulptroepen — en misschien ook met de Engelsche — naar Aken of Keulen nog niet zoo verwerpelijk, en volstrekt geen „belachelijk" plan geweest zijn.

Wij moeten nu, als Nederlanders, nog even afrekenen met generaal de Selliers, die zich in zijn brochure meermalen uitingen veroorlooft, waartegen een krachtig protest onzerzijds niet mag uitblijven.

Waar deze schrijver in zijn brochure wil aantoonen, dat het verdedigen van de Maas in 1914 zou zijn geweest: „une faute militaire et politique", schetst hij den loop van die rivier op Belgisch en op Nederlandsen grondgebied en zegt dan „dat Maastricht een bruggenhoofd op de Maas vormt, gericht tegen België," en dat, indien het in 's vijands macht was, dezen alle gemak zou verschaffen om er uit te deboucheeren en de Belgische Maasverdediging onzeker, zoo niet krachteloos te maken.

Iets later schrijft hij: „Maastricht ligt op ongeveer 20 K.M. van het meest nabijzijnde punt van de Duitsche grens. Aangezien de Hollanders besloten hadden in Limburg geen tegenstand te bieden, konden de Duitsche troepen met één nachtmarsch, langs een uitmuntenden weg, gedoubleerd door een spoorbaan, Maastricht bereiken. Daardoor zou onze Maasverdediging in het Noorden omgetrokken zijn. En wat nog meer zegt, indien de Duitschers er in geslaagd waren hun nachtmarsch door Limburg voor ons verborgen te houden, zou ons leger in het grootste gevaar verkeerd hebben van te worden afgesneden van Antwerpen, zijn operatiebasis, alwaar zijn tegenwoordigheid vereischt

Sluiten