Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118 ^ STRIJDKRACHTEN EN OPERATIEPLANNEN

aanranding van een zijner provinciën, moeten beschouwen als een oorlogsverklaring en daardoor van zelf België's bondgenoot worden.

De Rijckel zet daarna nog uitvoerig uiteen op welke aardrijkskundige gronden zijn meening berust, dat een schending van Hollandsch Limburg voor de Duitsche legers geen groot voordeel, maar wèl nadeel zou opleveren.

Generaal de Selliers kan in deze betoogen een krachtig, een vernietigend oordeel lezen van zijn kwaadwillige leeken-opvattingen omtrent de onderwerpelijke quaestie. En voor ons — waarschijnlijk wel voor ieder deskundig militair — staat de meening van een man als Brialmont oneindig hooger, dan die van den ex-commandant der Belgische gendarmerie, die, tot ongeluk van zijn land, verzeild geraakt was op de hoogstgewichtige plaats van chef van den generalen staf.

En de inzichten van de Rijckel zijn door de feiten van 1914 ten volle bevestigd. Duitschland heeft geen voet op Nederlandsen gebied gezet; de neutraliteit van Nederland en speciaal van Limburg is ongerept gebleven. En de Selliers moest zich schamen aan Nederland een rol toe te dichten van lijdelijk dulden eener schending van zijn gebied, waar ons land zelfs eerder dan België zijn leger mobiliseerde en zijn onzijdigheid afkondigde. Het verleden van Nederland, dat tegen Spanje een tachtigjarigen oorlog voerde voor zijn vrijheid en Zelfstandigheid, dat in den tijd van Lodewijk XIV andermaal streed voor zijn levensbelangen tegen een drom van vijanden en geheel Europa vóórging in zijn verzet tegen de aanmatiging van Fransche dwingelandij — Nederland staat te hoog, om door de insinueerende praatjes van den onridderlijken Chevalier de Selliers de Moranville, bezoedeld te kunnen worden.

Sluiten