Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE HOOFDSTUK

ANDERE LEGERS

ee^^jSJEHALVE de staten, over welker Q\ legers in de voorafgaande bladzijden jZ iniiRsK gesproken is, werden nog veracbflw (e>l@Jf) lende andere landen, zoowel uit •C^4^)»EuC0Pa uit aödcre werelddeelen, in den wereldoorlog betrokken. Sommige staten waren van den aanvang af, of werden later .de bondgenootenfcan Duitschland, zooals OostenrijkHongarije, Turkije en Bulgarije. Andere landen stonden onmiddellijk of schaarden zich later aan de zijde van Frankrijk, Engeland en België, zooals Rusland, Servië, Itahèp Japan, en de Vereenigde staten van Noord-Amerika, enz.

Aangezien wij ons bepalen tot de behandeling der eerste periode van den oorlog op het Duitsche Westfront, valt het buiten het bestek van dit werk om over de krijgsmachten der bedoelde staten uit te weiden en de oorlogshandelingen dier legers te b c sp reken ♦

Wij hebben intusschen in het IHe Hoofdstuk onder Ie, reeds enkele opmerkingen gemaakt over het feit, dat Frankrijk, dadelijk na het uitbreken van den oorlog, zijn Italiaansche grens van troepen ontblooten kon en we gaven toen het voornemen te kennen om, ook in verband daarmede, nog even terug te komen op de houding van Italië en op onze korte mededeelingen dienaangaande.

Zooals bekend is, was Italië in 1914 sedert vele jaren nauw poKtiek verbonden met Duitschland en Oostenrijk-Hongarije. De „Triple Alliantie" dezer staten van Centraal-Europa was een schepping van Bismarck. En hoezeer ze herhaald wankelend

Sluiten